Het mobiliteitssysteem in Nederland verandert. Nieuwe mobiliteitsdiensten als deelauto’s, deelfietsen en Mobility-as-a-Service (MaaS) doen hun intrede. De komst van deze vernieuwingen heeft ook invloed op het openbaar vervoer en de locaties waar deze diensten verknopen. Ketenmobiliteit biedt kansen om gemakkelijker, slimmer, duurzamer en zelfs sneller te reizen. Knooppunten worden daarom belangrijker in het al complexe mobiliteitssysteem binnen de stedelijke of dorpse omgeving. Het slim inrichten van een overstappunt zal (eventuele) weerstand verminderen en dus de mobiliteit in een regio bevorderen.

Senior adviseur & projectmanager Mobiliteitmarco.duijnisveld@movares.nl+316 - 11 01 07 89

Vraag van de opdrachtgever

Clean Tech Regio streeft naar een grenzeloos mobiliteitssysteem voor haar inwoners. Multimodale knooppunten in wijk en dorp vormen hierin de toekomst. De vraag heeft betrekking op vervoersknopen in wijk en dorp (ook wel overstappunten of mobipunten genoemd). Clean Tech Regio wil haar knooppuntenaanpak verder uitbreiden en verankeren. Daarvoor worden meerdere stappen gezet:

  1. Een regiobreed beeld van potentiële vervoersknopen en uitgangspunten voor een regionale aanpak.
  2. Een uitwerking van een knooppunt in de gemeente Deventer, in overleg met relevante stakeholders.
  3. Het opstellen van een uitvoeringsprogramma, waarin voor op korte termijn, meest kansrijke knooppunten een concrete uitvoeringsplan plus financiële consequenties zijn uitgewerkt.

Uitgevoerde werkzaamheden

Voor de Clean Tech Regio zijn de potentiële locaties voor vervoersknopen in wijk en dorp in beeld gebracht met behulp van o.a. de verbindingswijzer van Movares. Hierbij is gekeken naar knoopwaarde en plaatswaarde. Eveneens is de verblijfswaarde van een knoop inzichtelijk gemaakt. Hierop gebaseerd is een mobiliteitsknooppunten visie opgesteld voor de regio en gemeentes. Dit heeft de basis gevormd voor het opstellen van een uitvoeringsprogramma voor de realisatie van de meest kansrijke mobiliteitsknopen, inclusief een concreet uitvoeringsplan met financiële raming. Tot slot is in de gemeente Deventer een knooppuntlocatie nader uitgewerkt, samen met relevante stakeholders.

Innovatief

Er wordt veel gesproken over mobiliteitsknooppunten (ook wel mobipunten genoemd). Een concrete omzetting richting uitvoeringsprogramma is nog beperkt gedaan.

Kenmerken van dit project

 
LocatieTwello
 
Periode2019 - 2019
KlantClean Tech Regio