RegioMetro Amsterdam Almere

Verbinding in de blauwe metropool

Movares heef in opdracht van Werkmaatschappij Amsterdam Almere haar visie op de IJmeerverbinding uitgewerkt. Movares heeft gekozen voor een metroverbinding die in fasen kan worden uitgevoerd, met traditionele technieken wordt gebouwd en voorziet in een extra aftakking naar Amsterdam Zuidoost. Verder is er een stedebouwkundigplan uitgewerkt voor ontwikkeling van Almere Pampus in combinatie met de ontwikkeling van de IJmeerverbinding. De aanlegkosten van deze ‘RegioMetro Amsterdam Almere’ zijn met 2,2 miljard euro aanzienlijk lager dan waar tot nu toe vanuit is gegaan.

De kernpunten van de Movares-visie zijn samengevat:

  • Geen buitendijkse bebouwing in het IJmeer
  • Verbetering van het Amsterdamse metronetwerk
  • Impuls voor natuurontwikkeling en recreatie
  • Directe verbinding met Bijlmer ArenA
  • Rendabele metroverbinding
  • Reductie investeringskosten

De Werkmaatschappij Amsterdam Almere heeft marktpartijen gevraagd een visie uit te werken op de IJmeerverbinding en de ruimtelijke ontwikkelingen in Almere en Amsterdam. Movares heeft als een van de drie marktpartijen haar visie voor de Metropoolregio Amsterdam uitgewerkt.

De ontwikkeling van de metropool

De regio Amsterdam streeft naar een versterking van haar economie en hanteert daarbij een compacte groeistrategie van verdichting en hoogwaardige ruimtelijke ontwikkelingen in de Noordvleugel. De groeitaakstelling van Almere is onderdeel van de metropoolvorming die ontstaat in de Noordvleugel. Binnen deze ruimtelijk economische context past het in onze visie om een metroverbinding aan te leggen over het IJmeer: de RegioMetro van Amsterdam naar Almere. Met de komst van de RegioMetro en de ontwikkeling van Almere Pampus komt het IJmeer centraal in de regio te liggen en kunnen de kwaliteiten van het water worden benut.

De RegioMetro

metronet 2030 IJmeerIn ons vervoersconcept van de RegioMetro maken alle treinen uit Almere maximaal gebruik van de beschikbare ruimte op de metro infrastructuur in Amsterdam. Het metronetwerk is in onze visie een ontvlochten vervoersysteem met drie lijnen: de IJmeerverbinding samen met de Gaasperplaslijn, de Geinlijn (naar Amsterdam Centraal) en de Noord/Zuidlijn.

De IJmeerverbinding kent 24 treinen die in de spits richting Amsterdam rijden. Hiervan takken 8 treinen af die via een nieuw tracé over de Bijlmerdreef naar Amsterdam Bijlmer ArenA rijden. 16 Treinen rijden, samen met 8 treinen uit Gaasperplas door naar Amsterdam Zuid en verder via de westtak naar Isolatorweg. Dit netwerk is robuust naar de toekomst, betrouwbaar en eenvoudig aan te passen in de daluren en avonduren naar lagere frequenties. Op de langere termijn kan het netwerk worden uitgebreid met een nieuwe oost west verbinding van IJburg naar West en uitbreidingen aan de noordzijde van het IJ en richting Zaanstad. Over deze IJmeerverbinding rijden per etmaal in twee richtingen tezamen ruim 62.000 reizigers. Hiermee kan een rendabele exploitatie van deze lijn tot stand worden gebracht. In combinatie met de RegioMetro behoeft de Flevolijn niet te worden uitgebreid tot een viersporige railverbinding.

Ruimtelijke ontwikkelingen

De IJmeerverbinding is een katalysator voor nieuwe ontwikkelingen en verdichtingen rond de haltes van de lijn. De ontwikkeling van Almere Pampus (ca. 25.000 woningen) biedt de mogelijkheid om een uniek woon- en werkmilieu toe te voegen aan de Noordvleugel. Uniek in onze visie zijn de ligging aan het IJmeer, aan de Noorderplassen, de nabijheid van Amsterdam en de natuurlijke bosrijke omgeving. Hiermee is een optimale balans tot stand gekomen tussen de exploitatie van de lijn, de investeringskosten en de grondexploitatie.

Voor de kust van Almere voorzien we eilanden die een ecologische en recreatieve functie combineren met een verkorting van de brug of tunnel. Niet alleen door deze eilanden maar ook door onder meer de brugpijlers te voorzien van substraten waar driehoeksmosselen kunnen groeien, wordt de natuur in het IJmeer verbeterd. De RegioMetro van Movares passeert het toekomstige IJburg fase 2 aan de zuidzijde in een korte tunnel onder het strand. Voor de gemeente Diemen biedt de verbinding de kans om voor het autoverkeer een nieuwe toegangspoort te ontwikkelen naar de A1 en de recreatieve ontwikkeling van het Diemerbos een nieuwe impuls te geven.

IJmeerpassage

De passage van het IJmeer vindt in onze visie plaats via een hoge boogbrug. Deze is slank en licht en respecteert de openheid van het IJmeer. Over de vaargeul is de brug 30 meter hoog. De aanbruggen hebben dezelfde doorvaarthoogte als de Hollandse Brug van 13 meter.

Financiën

De investeringskosten van de RegioMetro bedragen circa € 1,8 miljard. De exploitatie van de lijn levert jaarlijks € 20 miljoen aan positief saldo op. Door de metrolijn zo veel mogelijk op een kunstwerk te leggen en niet op aarden baan kunnen de onderhoudskosten van het metrosysteem beperkt blijven. Door de RegioMetro is, vergeleken met het Publiek Referentie Alaternatief, voor wat betreft het saldo van alle maatschappelijke baten en kosten een optimalisatie van € 4,1 miljard bereikt. Hiermee is sprake van een project waarvan de maatschappelijke baten hoger zijn dan de maatschappelijke kosten.

Periode2010 - 2011
ArchitectEdwin Megens
KlantWerkmaatschappij Amsterdam Almere