Ons project

Prioritering en inrichting kernnet fiets in Overijssel

De provincie Overijssel wil het fietsgebruik verder stimuleren. Samen met alle wegbeheerders heeft de provincie een kernnet fiets samengesteld; een stelsel van regionale verbindingen tussen kernen en functies, aangevuld met (boven)lokale verbindingen. In totaal omvat het kernnet 4.500 kilometer aan fietsverbindingen. Investeringen op dit kernnet moeten leiden tot meer fietsers op afstanden tot 15 kilometer.

Projectmanager mobiliteit en infrastructuurmartin.wink@movares.nl+31 (0)6 - 51 09 31 05

Vraag van de opdrachtgever

De provincie Overijssel heeft Movares gevraagd om samen met de provincie, wegbeheerders, fietsersbond, ANWB en CROW:

  • een prioritering te maken voor de aanpak van het kernnet
  • een beoogd kwaliteitsniveau voor de inrichting op te stellen
  • een inventarisatie op het geprioriteerde netwerk uit te voeren
  • een globaal uitvoeringsprogramma samen te stellen

Samenwerking

Het project is mede op verzoek van Movares begeleid door een klankbordgroep met daarin, naast de provincie, vier gemeenten, de fietsersbond, ANWB en CROW. Ook is een stuurgroep geformeerd bestaande uit twee gemeenten en de provincie. Keuzes en richtingen vanuit de overleggen en brainstormsessies met de klankbordgroep zijn hier voorgelegd en vastgesteld.

Innovatief

Het innovatieve karakter van dit project blijkt vooral uit de objectieve manier waarop de fietsverbindingen ten opzichte van elkaar gewogen worden. Door gebruik te maken van open data en gistoepassingen is een objectief beeld gevormd van de fietspotentie in het netwerk.

Op deze wijze werd er met een andere blik naar het netwerk gekeken. Niet vanuit het bestaande gebruik, maar juist naar routes die meer fietsers over afstanden tot 15 km kunnen aantrekken, met daarbij een sterke focus op de woon-werkrelaties. Dankzij de link met de consequenties voor het OV is er een meer integrale benadering van het bepalen van fietspotentie.

Zie het artikel in ons relatiemagazine QS Movares over Kernet fiets

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares heeft een objectieve benadering voor het prioriteren van het kernnet toegepast. Dit op basis van te verwachten potentie op de verschillende verbindingen van het kernnet. Voor de prioritering van de verbindingen zijn twee innovatieve methoden ingezet:

  1. Het maken van heatmaps in GIS voor de onderlinge aantrekkende werking van kernen en functies. Deze heatmaps zijn vervolgens geprojecteerd op het kernnet Fiets
  2. Het toepassen van de Movares Verbindingswijzer. Daar waar de bereikbaarheid met OV (als gevolg van gewijzigd OV beleid) achteruit gaat, moet meer worden ingezet op de fiets. Dit door de daar aanwezige verbindingen te prioriteren.

Daarnaast is gekeken in hoeverre het recreatieve netwerk samenvalt met het kernnet en zijn hiermee extra punten toegekend aan de betreffende verbindingen in het kernnet.

Op de routes waar vanuit deze kaartbeelden de meeste punten worden gescoord, hebben investeringen vanuit fietspotentie de meeste waarde. In een gezamenlijk proces met gemeenten en provincie zijn de individuele verbindingen samengesteld tot prioritaire routes.

Voor het kernnet heeft Movares het beoogde kwaliteitsniveau (ambitie) opgesteld door te werken vanuit de Fietskroon van de Provincie Overijssel. Met voorbeelden en minimale ontwerpeisen zijn de ambities inzichtelijk gemaakt.

Tot slot is 1.100 km van de 4.500 km kernnet geschouwd en geconfronteerd met het kwaliteitsniveau en is hiermee een globaal uitvoeringsprogramma opgesteld inclusief kostenonderbouwing.

LocatieProvincie Overijssel
Periode2017 - 2018
KlantProvincie Overijssel

Fietspotentie-analyse-Tool

We zien dat steeds meer gemeenten en provincies inwoners stimuleren om vaker de fiets te pakken in plaats van de auto. Deze gemeenten en provincies…

Lees verder

Openbaar vervoer

Met openbaar vervoer wilt u zoveel mogelijk reizigers vervoeren. Voor een goede verhouding tussen kosten en baten zoekt u naar een optimaal netwerk .

Lees verder

Mobiliteit

Kunt ú nog eenvoudig van A naar B? Vrijwel iedere Nederlander verplaatst zich elke dag. Met de fiets, de auto, het openbaar vervoer of te...
Lees verder