De gemeente Leeuwarden heeft als eigenaar van de openbare ruimte onder andere ruim 400 civiele kunstwerken in beheer. Vanuit het wettelijk kader is de gemeente verplicht alle maatregelen te treffen die veilig gebruik van deze kunstwerken garandeert. Dit wordt samengevat tot de termen Beheer en Onderhoud.

Voor het garanderen van veilig gebruik is Beheer en Onderhoud voor instandhouding van deze kunstwerken noodzakelijk.

Naast organisatorische middelen is het beschikbaar hebben van voldoende financiële middelen (budget) van cruciaal belang om aan de wettelijke verplichtingen als beheerder blijvend te kunnen voldoen.

Aangezien de beschikbare middelen ruim onvoldoende zijn voor de uitvoering van de geplande Beheer en Onderhoud-maatregelen is door Movares onderzocht of en zo ja welke mogelijke optimalisaties van de Beheer en Onderhoud-maatregelen te vinden zijn.

Vraag van de opdrachtgever

Onderzoek of er optimalisatie van de Beheer en Onderhoud maatregelen mogelijk is.

Geef een onderbouwing van deze optimalisatie en adviseer de ambtelijke organisatie in welke mate deze optimalisatie leidt tot (kosten)effectief, efficiënt en toekomstvaste Beheer en Onderhoud van kunstwerken.

Uitgevoerde werkzaamheden

De werkzaamheden die door Movares zijn uitgevoerd zijn:

  • Inventarisatie van bestaande beleidskaders en afwegingen;
  • Analyse van Beheer en Onderhoud maatregelen op basis van RAMSSHEEP-risicoaspecten.

Bijzonderheden

In zeer beperkte doorlooptijd analyseren van bestaande werkwijze en beleidskaders. In nauwe samenwerking met de klant het complete areaal aan civiele kunstwerken doorlichten en uitvoeren van een risicoanalyse op de geplande Beheer en Onderhoud maatregelen. Geografische opdeling van het areaal als gevolg van doelstelling van de Gemeente om voor de binnenstad en de zgn. ‘Kantorenhaak’ toegepast t.b.v de prioritering van de Beheer en Onderhoud maatregelen.

Lees hier meer over veiligheidsmanagement en RAMS

LocatieLeeuwarden
Periode2012 - 2012
KlantGemeente Leeuwarden
Senior adviseur en manager RAMS- en Risicomanagementgea.kolk@movares.nl+31 (0)6 - 22 64 71 75