De aantrekkende economie zorgt voor een tekort aan bedrijventerreinen. Gemeente Winterswijk wil haar schaarse grond optimaal benutten en kijkt daarom niet alleen naar nieuwe locaties, maar ook naar revitaliseringsmogelijkheden op de bestaande bedrijventerreinen.

Vraag van de opdrachtgever

Gemeente Winterswijk heeft Movares gevraagd bottom-up te onderzoeken hoe groot de vraag-behoefte van hun lokaalgebonden bedrijvigheid is en een plan van aanpak te leveren voor het monitoren van deze behoefteontwikkeling. De gemeente wil de uitbreidingsbehoefte van bedrijven vroegtijdig signaleren zodat ze adequater op hun vraag kan inspelen. Tegelijk wordt hiermee inzicht verkregen in de vrijkomende percelen, die weer door anderen kunnen worden gebruikt. Daardoor kan efficiënter met de schaarse ruimte worden omgegaan en worden tegelijk de bedrijven beter gefaciliteerd.

Samenwerking met andere partijen

Movares gebruikt een methode die samen met PanCore is ontwikkeld. De waarnemingen aan de hand van luchtfoto’s worden gedaan met software die is ontwikkeld door Imagem.

Duurzaam

Door naar het functioneren van de bedrijven op hun kavel te kijken, kunnen de bedrijven exacter worden bediend in hun wensen zonder daarvoor te grote oppervlakten aan bedrijfsterrein planologisch te moeten reserveren. Gelijktijdig ontstaat eerder inzicht in vrijkomende percelen die daardoor sneller opnieuw kunnen worden ingevuld.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares onderzoekt het functioneren van de bedrijven zelf (bottom-up) door een drietal instrumenten in te zetten die worden gecombineerd met deskresearch:
• waarnemingen aan de hand van luchtfoto’s die intensief ruimtegebruik op een kavel laten zien;
• een enquête onder alle ondernemingen binnen de gemeente waarin wordt gevraagd naar uitbreidingsbehoefte;
• interviews met ondernemers om een preciezer beeld van het functioneren van sommige bedrijven te krijgen.
Movares verwerkt de resultaten met behulp van een GIS-applicatie op kaarten, waardoor onder meer inzicht ontstaat in intensief gebruik, omvang en kansen voor stedelijke herverkaveling.

Innovatief

Behoefteramingen voor nieuw bedrijventerrein worden normaliter top-down gedaan aan de hand van economische groei en ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit, eventueel uitgesplitst naar branche. Nadeel hiervan is dat het een oppervlakte aan terrein oplevert, maar geen idee geeft wie de vrager zal zijn. Het leidt er vaak toe dat veel te grote reserveringen worden gedaan voor nieuwe bedrijventerreinen waardoor gemeenten met een negatieve grondexploitatie te kampen krijgen of zelfs moeten afboeken.

Movares kijkt naar het functioneren van de bedrijven zelf. Dat heeft als sterk voordeel dat je hierdoor vaak eerder dan de ondernemer zelf kunt voorspellen dat die met ruimtetekort te maken gaat krijgen. Dit maakt het mogelijk ondernemers proactief te benaderen. De oppervlakte aan te reserveren terrein is daarmee ook direct gelabeld aan specifieke bedrijven die op naam bekend zijn. Bovendien ontstaat inzicht in vrijkomende kavels die weer kunnen worden benut door andere verplaatsingen of uitbreidingen. Een gemeente gaat dus efficiënter om met de beschikbare ruimte en helpt haar lokale bedrijfsleven beter.

LocatieWinterswijk
Periode2018 - 2018
KlantGemeente Winterswijk