Ons project

Oeververvanging Gouwe vaarweg vak T9.3W en T9.5W

Er zal groot onderhoud aan de oever van de Gouwe (vaarweg T9.3W en T9.5W) tussen de hefbruggen van Waddinxveen en Alphen a/d/ Rijn plaatsvinden. Het groot onderhoud betreft de vervanging van de bestaande oeverbescherming door verankerde stalen damwanden over een lengte van circa 5200 meter en het uitvoeren van baggerwerkzaamheden. De oeververvanging vindt plaats in zowel bebouwd gebied, de gemeenten Waddinxveen, Boskoop en Alphen a/d Rijn als in landelijk gebied.

Ontzorgen

Onze opdrachtgever vroeg ons de voorbereiding en de uitvoering te begeleiden van het groot onderhoud van de twee vaarwegtrajecten. Alles tot volle tevredenheid van bewoners, bedrijven, gemeenten, waterschap en de provincie.

Onderzoek

Ten behoeve van de vervanging van de oeverconstructie tussen de hefbruggen van Waddinxveen en Alphen a/d Rijn voerde Movares de volgende onderzoeken uit:

 • Milieukundig (water en land)bodemonderzoek
 • Onderzoek Flora en Fauna en bomenonderzoek
 • Geotechnisch (water)bodemonderzoek
 • Geohydrologisch onderzoek
 • Inmetingen (w.o. multibeam)
 • Bouwkundige opnames
 • Onderzoek Kabels en leidingen inclusief proefsleuvenonderzoek
 • Asbestinventarisatie
 • Onderzoek Niet Gesprongen Explosieven
 • Quick scan schadegevoeligheid gebouwen
 • Archeologisch onderzoek

Omgevingsmanagement in alle fasen

Naast de onderzoeken hebben wij in brede zin het omgevingsmanagement voor het project verzorgd. Het projectgebied ligt aan particuliere tuinen van circa 140 verschillende eigenaren. Wij hebben bij o.a. de stakeholders (gemeentes, hoogheemraadschap en bewoners) wensen en eisen opgehaald en deze verwerkt in een klanteisverantwoordingsdocument. In overleg met de opdrachtgever zijn deze wensen en eisen waar mogelijk verwerkt in het Programma van Eisen. Daarnaast hebben wij bewonersavonden (mede) georganiseerd, overeenkomsten met bewoners (mede) opgesteld en ervoor gezorgd dat deze door bewoners zijn ondertekend en veel (>100) keukentafelgesprekken met bewoners gevoerd. In de realisatiefase hebben wij in nauwe samenwerking met de geselecteerde aannemer, het omgevingsmanagement verzorgd. De omgevingsmanager is intermediair tussen het contractteam van Movares, de aannemer en de verschillende stakeholders. Dit betekent o.a. het mede-organiseren van bewonersavonden, afstemming met bewoners, (laten) uitvoeren van bouwkundige opnamen, schadeafhandeling in overleg met aannemer, afstemming met communicatieafdeling, afstemming (vaarweg) beheer en overige stakeholders.

Programma van Eisen en referentieontwerp

Op basis van de resultaten van de onderzoeken hebben wij het Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Na goedkeuring van het PvE hebben wij een referentieontwerp opgesteld, voorzien van een deterministische SSK-raming en na afweging varianten in trade-off matrix (TOM). Ook hebben wij een overzicht opgesteld van de benodigde vergunningen.

Contract- en aanbestedingsdocumenten

Ten behoeve van de aanbesteding hebben wij alle voor het geïntegreerde contract onder UAV-GC 2005 noodzakelijke contract- en aanbestedingsdocumenten opgesteld (selectieleidraad, gunningsleidraad, vraagspecificaties, basisovereenkomst, annexen en alle overige voor het contract noodzakelijke bijlagen). Tijdens de aanbesteding hebben wij zorg gedragen voor het opstellen van de Nota van Inlichtingen, het opstellen van een werkcontract en hebben wij de aanbiedingen (mede) beoordeeld. Na beoordeling is door ons een technisch gunningsadvies opgesteld.

Uitvoeringsbegeleiding

In de uitvoeringsfase hebben wij het contractmanagement verzorgd en de uitvoering begeleid onder Systeem Gerichte Contractbeheersing. Onder andere hebben wij de volgende werkzaamheden uitgevoerd: contractmanagement, technische advisering, contractadvies, omgevingsmanagement, bijwonen en mede-organiseren van overleggen (o.a. voortgangsoverleggen, omgevingsoverleggen), toetsen producten ON, toetsen en/ of initiëren VTW’s, opstellen prestatieverklaringen, backoffice (beantwoording vragen en ad hoc advisering), opstellen toetsplan en toetsmix, uitvoeren van systeemaudits, procestoetsen, producttoetsen en waarnemingen, en het verzorgen van oplevering en overdracht.

Project- en risicomanagement

Tijdens het gehele proces hebben wij het project- en risicomanagement  verzorgd. Gedurende alle fasen hebben wij op verzoek van de opdrachtgever diverse adviezen gegeven op het gebied van o.a. monitoring en trillingen, constructieve waterbouw, bouwfaseringen, kosten en (geo)hydrologie.

Publicatie

In het vakblad GWW stond een artikel over dit project: Oeververvanging Gouwe- maatwerk in de achtertuin, maart 2018

LocatieWaddinxceen
Periode2016 - 2019
Klantprovincie Zuid-Holland