Ons project

Mobiliteitsbeleid Druten en Wijchen

De gemeenten Druten en Wijchen staan de komende jaren voor een aantal grote opgaven als gevolg van diverse ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Zo is in beide gemeenten sprake van een woningtekort, vergrijst de bevolking, worden wensen/ambities op het gebied van duurzaamheid steeds belangrijker en staat de bereikbaarheid onder druk. Ontwikkelingen die samenhangen met dergelijke opgaven zijn sterk van invloed op de mobiliteitsbehoefte en het gebruik van de infrastructuur.

Senior adviseur parkeren en mobiliteit hans.zuiver@movares.nl+31 (0)6 - 30 86 04 92

Vraag van de opdrachtgever

De gemeenten Druten en Wijchen hebben Movares gevraagd om het gemeentelijk mobiliteitsbeleid van beide gemeenten gezamenlijk te actualiseren.

Uitgevoerde werkzaamheden

De werkzaamheden betreffen:

  • Het in beeld brengen van de huidige verkeerssituatie via een online-enquête en een viertal online werksessies met belanghebbenden Waar doen zich problemen voor en door wie worden die veroorzaakt?
  • Het beschrijven van ruimtelijke ontwikkelingen, trends en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en het bovenliggend beleidskader.
  • Het opstellen van een mobiliteitsvisie met 5 speerpunten, namelijk leefbaarheid in de gemeente, bereikbaarheid tussen de kernen, verbonden met de regio, duurzaam verplaatsen tussen Maas en Waal en verkeersveiligheid.
  • Het uitwerken van oplossingsrichtingen waarmee de mobiliteitsvisie de komende jaren gerealiseerd kan worden.
  • Het presenteren van het concept-mobiliteitsplan aan belanghebbenden.
  • Het opstellen van het definitieve mobiliteitsplan.
  • Het uitwerken van een Meerjaren Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (MUP) voor beide gemeentes.

Innovatief

We hebben een interactieve online brainstormsessie gehouden met het projectteam van de gemeente. Hierin hebben zij op een digitale kaart maatregelen aangegeven die in het mobiliteitsplan moeten komen.

Bijzonderheden

Het mobiliteitsbeleid is opgebouwd uit drie losse documenten.

  • De mobiliteitsvisie “Duurzaam onderweg in Maas en Waal” is begin 2021 door de gemeenteraden van Druten en Wijchen vastgesteld. Dit document bevat de visie van beide gemeenten op mobiliteit voor de periode 2020-2030. Centraal in de mobiliteitsvisie staat de ‘waarom-vraag’. Waarom is verkeer en mobiliteit belangrijk voor de gemeente en welke ambities willen we (helpen) waarmaken?
  • In het mobiliteitsplan wordt antwoord gegeven op de ‘hoe-vraag’. Hoe kunnen de ambities zoals opgenomen in de mobiliteitsvisie worden waargemaakt? Het mobiliteitsplan bevat een inventarisatie van mogelijke oplossingsrichtingen. De gemeenteraad van Druten heeft het mobiliteitsplan op 23 juni 2021 als hamerstuk vastgesteld, de gemeenteraad van Wijchen heeft op 30 september 2021 het mobiliteitsplan unaniem vastgesteld.
  • In het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (MUP) staat wat de gemeente de komende jaren concreet gaat doen op het gebied van verkeer en mobiliteit, de investeringen die hiervoor nodig zijn, de partners waarmee moet worden samengewerkt en de planning (wat, wanneer). De maatregelen zijn onderverdeeld in drie periodes: Nu (Uitvoeringsperiode 2022-2025), Straks (Uitvoeringsperiode 2026-2029) en later (PM – hier is nog geen uitvoeringstermijn aan te koppelen). Het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Mobiliteit is op 27 januari 2022 unaniem door de gemeenteraad van Wijchen vastgesteld en op 24 februari 2022 unaniem door de gemeenteraad van Druten.
LocatieDruten-Wijchen
Periode2020 - 2022
KlantGemeenten Druten en Wijchen

Transport & Logistiek

Logistiek is het kloppend hart van de samenleving en zeker voor de stad. Willen we Nederland bereikbaar én leefbaar houden, dan zijn er creatieve en...
Lees verder

Verkeer en vervoer

Hoe houden we Nederland bereikbaar terwijl de hoeveelheid verkeer blijft toenemen? Voor al uw verkeer- en vervoervraagstukken kunt u bij Movares terecht.

Lees verder