Vraag van de opdrachtgever

De gemeente Maassluis wilde voor 5 beweegbare bruggen en 2 onderdoorgangen inzicht in de te verwachten onderhoudskosten voor de komende 10 jaar. Movares heeft op basis van risico’s een meerjaren onderhoudsplanning opgesteld. Hierdoor wordt een maximale beschikbaarheid van het object bereikt tegen een zo efficiënt mogelijke besteding van het beschikbare budget.

Uitgevoerde werkzaamheden

Per kunstwerk zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • Opstellen decompositie op basis van de NEN 2767-4-2
  • Opstellen risicoanalyses in de vorm van FMECA’s waarbij beoordeeld wordt op de RAMS-aspecten. RAMS staat voor Reliability (Betrouwbaarheid), Availability (Beschikbaarheid),  Maintainability (Onderhoudbaarheid) en Safety (Veiligheid). Doel is het bepalen van de kritische componenten van het object onafhankelijk van de onderhoudstoestand.
  • Uitvoeren inspectie om de actuele onderhoudstoestand van het kunstwerk vast te stellen. Per bouwdeel is in de bijbehorende rapportage een oordeel over de toestand gegeven en voor zover nodig zijn onderhoudsmaatregelen omschreven.
  • Opstellen meerjarenonderhoudsplanning, waarbij 10 jaar vooruit het onderhoud en de kosten daarvan beschreven worden. De inschatting van het benodigde onderhoud is per bouwdeel gebaseerd op 3 aspecten:
    • mate van kritisch zijn van het onderdeel voor het functioneren van het hele object
    • toestand van het onderdeel
    • theoretische restlevensduur van het onderdeel

Kenmerken van dit project

 
LocatieMaassluis
 
Periode2012 - 2012
KlantGemeente Maassluis

Word jij onze nieuwe collega?