De provincie Noord-Brabant is de afgelopen jaren gesteld voor een aantal zware bezuinigingsmaatregelen. Deze bezuinigingen hebben gevolgen voor de projecten en de organisatie. Het beheer en onderhoud van de civiele kunstwerken moet de komende jaren met lagere exploitatie- en investeringvolumes worden uitgevoerd en met een kleiner ambtenarenapparaat. In dit kader is binnen het bureau verkeermanagement een taakstellende begroting en reorganisatie aangekondigd.

Vraag van de opdrachtgever

De zorgplicht van onze civiele kunstwerken moet de komende jaren met lagere exploitatie- en investeringsvolumes worden uitgevoerd en met een kleiner ambtenarenapparaat. De Provincie heeft Movares om advies gevraagd.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares heeft in 2011 een nieuwe beleidsvisie kunstwerken opgesteld. In deze visie staan oplossingsrichtingen voor het beheer en onderhoud beschreven. Deze oplossingsrichtingen hebben betrekking op het areaal op orde krijgen, nieuwe normen, programmeringsproces en de nieuwe organisatie. Vanaf 2012 hebben wij de Provincie ondersteund bij het implementeren en uitwerken van deze activiteiten. Hierbij onderscheiden wij: inspecties, opleidingen medewerkers, inrichten onderhoudsmanagementsysteem, opstellen uitvoeringsprogramma en uitwerken formatie (middels IST – SOLL analyse) bureau verkeermanagement.

Innovatie een van onze pijlers

Risicogestuurd onderhoud is een nieuwe vorm van onderhoudsmanagement. De filosofie gaat uit van het afstemmen van de beheer- en onderhoudsmaatregelen op geanalyseerde risico’s die invloed hebben op het funtioneren van objecten.
Door alle informatie op objectniveau overzichtelijk vast te leggen in zgn. onderhoudsconcepten is voor alle niveaus (strategisch, tactisch & operationeel) binnen een beheerorganisatie managementinformatie snel en adequaat beschikbaar. Binnen de onderhoudsconcepten zijn ook nieuwe inspectie- en decompositie modellen gemaakt.

Kenmerken van dit project

 
LocatieNoord-Brabant
 
Periode2011 - Heden
KlantProvincie Noord-Brabant

Word jij onze nieuwe collega?