Bergen op Zoom wil een mooie, leefbare stad zijn en blijven. Om dit te realiseren is herstructurering van het bestaand stedelijk gebied nodig. Gageldonk-West is een van de wijken waar een integrale opwaarderingsopgave ligt. Zowel sociaal-maatschappelijk als fysiek, met nieuwe bestrating, groenvoorziening en nieuwe riolering.

Vraag van de opdrachtgever

Gemeente Bergen op Zoom wil een nieuwe impuls aan Gageldonk-West geven door herstructurering van de wijk. De gemeente heeft een masterplan opgesteld en een raamcontract voor minimaal vijf jaar afgesloten met drie partijen (Movares, Tauw en Agel) voor uitvoering van de diverse werkzaamheden. In de visie van de gemeente transformeert Gageldonk-West naar een kleurrijke, diverse, aantrekkelijke, vitale en ondernemende wijk.

Uitgevoerde werkzaamheden

Samen met de andere raamcontractanten Tauw en Agel en de gemeente stellen we op basis van broninformatie uit de gemeente een visiedocument op dat de basis vormt voor de verdere uitwerking van de  deelprojecten, vanaf de voorlopige ontwerpen tot en met de contractering. Hieronder vallen ondergrondse werkzaamheden als riolering en kabels & leidingen, en bovengrondse werkzaamheden als nieuwe bestrating, verlichting en groeninrichting. In het visiedocument worden helder de eisen en wensen van de gemeente verwoord. De uit te voeren werkzaamheden betreffen voornamelijk het (nader) uitwerken van het masterplan in de vorm van inventarisaties, het opstellen van adviezen ten behoeve van ontwerpkeuzes, duurzaamheid en beheer, het maken van tekeningen en berekeningen, het maken van (delen van) bestekken en het maken van ramingen allen op een aantal civieltechnische aspecten. Ook bewonersparticipatie is een belangrijk onderdeel van de opdracht.

Bijzonderheden

Verschillende aspecten maken deze opdracht bijzonder. Het herstructureren van een complete woonwijk is een relatief nieuwe opdracht voor Movares. Bovendien kunnen we in dit project ons nieuwe webplatform ObjectLive! inzetten. ObjectLive! Is een gebruiksvriendelijke omgeving waarin opdrachtgevers en opdrachtnemers in de diverse schakels van de bouwketen grip hebben op alle relevante object-en procesinformatie. Dit zelf ontwikkelde  informatiebeheersysteem gebruiken we nu drie maanden op proef; zijn betrokkenpartijen tevreden, dan wordt OjectLive! gedurende het hele project ingezet.  

Samenwerking

Aan deze opdracht werkt Movares op onderdelen samen met Tauw en Agel adviseurs. De drie partijen hebben een raamovereenkomst voor dit project afgesloten met gemeente Bergen op Zoom voor minimaal vijf jaar.

LocatieBergen op Zoom
Periode2014 - Heden
KlantGemeente Bergen op Zoom