In het project is expliciet aandacht voor communicatie en participatie met bewoners en belanghebbenden n en gunning voor 31-10-2013 i.v.m. verkrijgen subsidie. De kaders waarbinnen gewerkt wordt zijn  budget, subsidie, participatie, planning, vigerend beleid en visies, projectgrens, principes duurzaam veilig en aanbestedingsreglement.

Vraag van de opdrachtgever

Verzorgen van de complete technische en procedurele voorbereiding en aanbesteding van het project “Herinrichting Nieuwstad en Breedstraat” onder de volgende expliciete voorwaarden:

  • Draagvlak voor ontwerp eea door bewonersparticipatie en belanghebbenden, informatieavonden, presentaties college en klankbordgroep.
  • Gunning moet voor 31-10-2013 ivm eis subsidie.
  • Subsidie voorwaarden verwerkt in ontwerp.
  • Vast budget.
  • Volgens vigerend beleid en visies
  • Vaste projectgrens
  • Volgens principes duurzaam veilig
  • Aanbestedingsreglement

Uitgevoerde werkzaamheden

De werkzaamheden van Movares Nederland B.V. bestonden uit het  verzorgen van de complete technische en procedurele voorbereiding in een korte periode van 5½  maand. Hoofduitgangspunten waren expliciet participatie met bewoners en belanghebbenden en gunning voor 31-10-2013 i.v.m. verkrijgen subsidie. Na opdracht is een informatieavond gehouden en een klankbordgroep samengesteld waarmee in eerste instantie het programma van eisen is opgesteld en goedgekeurd door college.

Hierna is samen met de klankbordgroep het definitieve ontwerp en kostenraming opgesteld en gepresenteerd aan het college voor akkoord. Hierna is de officiële informatieavond gehouden voor inspraak. Parallel werden conditionerende onderzoeken (milieu, archeologie, in-meting, bodem) uitgevoerd en vergunningsprocedures gestart (keur, kap en omgeving). Tevens is parallel aan het ontwerp de werkzaamheden voor een E&C contract gedaan en na akkoord op ontwerp in een workshop het contract getoetst en risicodossier verfijnd.

De selectiefase van de aanbesteding is tijdens het ontwerp proces uitgevoerd en is met de geselecteerde inschrijvers de aanbestedingsprocedure gedaan. Samen met de gemeente is de beoordeling van de inschrijvers uitgevoerd en zijn alle bijbehorende documenten verzorgd, inclusief evaluatie met inschrijver.

Na gunning heeft Movares de uitvoeringsbegeleiding verzorgd volgens SCB

Kenmerken van dit project

 
LocatieWeesp
 
PeriodeJuni 2013 - donderdag januari 1970
KlantGemeente Weesp

Word jij onze nieuwe collega?