Ons project

Haalbaarheidsstudie station Acht

Movares heeft een deelstudie verricht voor het onderzoek naar de verbetering van de landzijdige bereikbaarheid van Airport Eindhoven in opdracht van Prorail. De studie is onderdeel van een bredere studie, die vooral de landzijdige bereikbaarheid van de luchthaven als onderwerp heeft en waarbij gemeente Eindhoven, SRE en Eindhoven Airport de feitelijke probleemeigenaar waren.
Het ministerie van I&M heeft de kwestie aanhangig gemaakt door de regio te vragen met een oplossing te komen, zodat de daarvoor benodigde middelen zouden kunnen worden aangevraagd
in het Mirt.

Een nieuw station nabij Acht is in dit kader slechts een mogelijke oplossing voor de verbetering van de landzijdige bereikbaarheid.  Andere oplossingsvarianten zijn het verbeteren van de bestaande HOV (Phileas) of zelfs een dedicated spoorverbinding of shuttle. Dergelijke oplossingen vallen niet binnen de jurisdictie van ProRail, die slechts voor de spoorse oplossingen een leidende rol zou kunnen spelen. Vanwege dit verschil in oplossingsrichtingen was het niet evident welke stakeholder als trekker van de studie zou gaan fungeren voor deze opgave. Movares heeft de regierol naar zich toegetrokken door workshops te organiseren waarbij met alle partijen en op basis van inhoud en beelden naar mogelijke oplossingen werd gezocht. Daarmee ontstond een beter begrip van de opgave bij de diverse partijen waarna ieders verantwoordelijkheden zich vanzelf uitkristalliseerden.  Binnen die gedachte was ProRail bereid de opdrachtgeversrol op zich te nemen.

Vraag van de opdrachtgever

ProRail: Op welke wijze en op welke plaats kan een station worden ingepast in de spoorconfiguratie ter hoogte van GDC Acht en wat zijn dan de consequenties?

De Mispelaer: Is een spooraansluiting aan de bestaande goederenoverslag terminal mogelijkvoor een tweetal recyclingbedrijven, gelet op een mogelijk toekomstig station Acht?

Uitgevoerde werkzaamheden

Uiteindelijk zijn vier varianten onderzocht om de bereikbaarheid te verbeteren, waarbij twee varianten met een station.  Movares heeft zich toegelegd op een deel onderzoek dat zich richtte op de verkenning naar de mogelijkheden van een station Airport op het bestaande baanvak Boxtel – Eindhoven, waaronder de technische en financiële implicaties.
Aangezien de beoogde stationslocaties worden ingesloten door het dorp Acht aan de ene zijde en een goederenspooremplacement aan de andere zijde, kwam de lokale kennis van Movares Eindhoven goed van pas bij de inpassing. Movares heeft in opdracht van beheermaatschappij De Mispelaar onderzoek verricht naar een mogelijke goederenspoor aansluiting van de bedrijven Van Happen Containers en van Gansewinkel op het emplacement. Daarbij was reeds de relatie met een mogelijk toekomstig station nabij Acht onderzocht en stond ook het belang van het goederendistributie centrum Acht helder op het netvlies. Aldus was Movares in staat lokale kennis te verbinden met een abstract en nog pril idee over een betere ontsluiting in combinatie met gebiedsontwikkeling rond een toekomstig station Acht.  Movares heeft gezorgt voor spoortekeningen, schema’s van stationconfiguraties met ontsluiting en inpassing, overleg georganiseerd en de partijen bij elkaar gebracht.

Bijzonderheden

Beide opgaven lijken technisch van aard. Comunicatie en het met elkaar in contact brengen van partijen was het accent van de opgave, verbeelden van de opgave bleek de katalysator voor dat proces.

Neem voor meer informatie of vragen contact op met Ivo Bastiaansen, tel 06 12872908.

Samenwerking

Gemeente Eindhoven, ProRail, NS.

LocatieEindhoven
Periode2011 - 2012
KlantProRail

Infra-ontwikkeling

Het gebruik van infrastructuur wijzigt continu. Bovendien moet de infrastructuur optimaal gebruikt worden tegen zo laag mogelijke kosten.

Lees verder

Procesmanagement

Movares levert procesmatige, inhoudelijke en projectmatige advisering in alle projectfasen, van initiatief tot realisatie en exploitatie voor zowel publieke als private opdrachtgevers.

Lees verder

Wegen

Movares werkt aan integrale projecten en zoekt naar een geschikte oplossing; een doordacht verkeerskundig wegontwerp, een zorgvuldige landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing van wegen en kunstwerken.

Lees verder