Groot denken bij duurzame gebiedsontwikkeling
De gemeente Assen is volop in beweging. Groot denken is daarbij het motto. Het project FlorijnAs heeft daarvoor alles in zich, want het betreft de duurzame transformatie en ontwikkeling van een compleet gebied. De basis van het plan wordt gevormd door de nieuwe verkeersstructuur waarbij duurzaamheidsingrepen zich vooral richten op het creëren van toekomstvaste systemen en flexibiliteit in een duurzaam ingericht maaiveld.

Synergie
In het plan wordt de structuur van het landschap onder andere versterkt door het aanleggen van groen, watercompensatie, eco-oevers en bermen. Bij de bebouwing is er aandacht voor geomorfologie, meervoudig ruimtegebruik, aanleg in meerdere niveaus en duurzaam bouwen. Mobiliteitsvraagstukken worden beantwoord door de aanleg van flexibele structuren, waarbij verdieping en ondertunneling bijdragen aan het afvangen van fijnstof. Het inzetten van duurzame vervoersvormen is relevant, in combinatie met ‘zachte’ aspecten zoals gedragsbeïnvloeding bij de bewoners zelf. Dit laatste geldt evenzeer voor het efficiënter omgaan met energie. Duurzame energieopwekking, liefst in een gesloten netwerk en mogelijkheden voor warmte-koude-opslag zijn opgenomen in het totaalplan. Kortom; een integrale aanpak biedt volop synergie als het gaat om duurzaamheid en vraagt een unieke combinatie van kennis en kunde.

Word jij onze nieuwe collega?