Ons project

Fietsparkeervisie Amersfoort

Het gemeentelijk Fietsplan van Amersfoort gaat voor 2030 uit van een groei van het fietsgebruik van circa 35 procent. De uitdaging is om ervoor te zorgen dat de aantrekkelijkheid van de fiets vergroot en tegelijkertijd de druk op de openbare ruimte niet te veel toeneemt. Goede en duidelijk herkenbare faciliteiten voor fietsparkeren zijn hierin essentieel.

Senior adviseur parkeren en mobiliteit hans.zuiver@movares.nl+31 (0)6 - 30 86 04 92

Knelpunten oplossen en voorkomen

Gemeente Amersfoort heeft ons om advies gevraagd voor het fietsparkeren in de binnenstad en op het Eemplein. De gemeente wil de huidige knelpunten oplossen en zich actief inzetten om de verwachte toekomstige knelpunten voor te zijn.

Aandachtspunten

Ons advies moest maatregelen opleveren voor het Uitvoeringsprogramma Fiets 2022-2025. Bij het opstellen van de fietsparkeervisie heeft gemeente Amersfoort een aantal aandachtspunten meegegeven. Zo moet het fietsgebruik naar de binnenstad en het Eemplein aantrekkelijker worden voor alle voor alle doelgroepen: kort- en langparkeerder, werknemers, uitgaanspubliek, bezoekers van evenementen et cetera. Er moesten duidelijke ‘spelregels’ voor de fietsers komen over waar en hoe gestald mag worden. Voor het gebruik en de toegankelijkheid van de openbare ruimte waren de ambities uit de visie Stadshart van belang, de beoogde ontwikkeling voor het Eemplein en toekomstige ontwikkelingen.

Werkzaamheden

We hebben bij het opstellen van het advies een proces gevolgd dat bij vergelijkbare projecten succesvol is gebleken. Dit omvat de volgende activiteiten:

  • Beschrijven van bovenliggend beleid en gemeentelijke doelstellingen;
  • Beschrijven van de huidige fietsparkeercapaciteit en -bezetting op basis van beschikbare telgegevens;
  • Beschrijven van reeds in gang gezette/geplande maatregelen op het gebied van fietsparkeren;
  • Inventariseren van de situatie op straat door twee schouwen;
  • Uitwerken van een doelgroep-benadering: iedere fietsparkeerder op de juiste plaats;
  • Uitwerken van ambities en fietsparkeer-strategie (basis, beïnvloeden, beheersen, bijplaatsen, bouwen);
  • Voorstel voor concrete maatregelen (verkeerskundig, operationeel, juridisch, financieel) en voor de ruimtelijke vormgeving (schetsontwerp).

Aanvullend hebben we geadviseerd over de haalbaarheid van deelfietsconcepten en Park + Bike

Lees ook het artikel in ons ralatiemagazine Movares Magazine

LocatieAmersfoort
Periode2020 - 2020
Klantgemeente Amersfoort

Fiets; hét Nederlandse vervoermiddel!

Wij zien de fiets als hét vervoermiddel dat uitstekend past binnen het duurzaamheidsdenken en een fysiek en economisch gezonde stad. Vandaar dat Movares een bijdrage...
Lees verder
Senior adviseur parkeren en mobiliteit hans.zuiver@movares.nl+31 (0)6 - 30 86 04 92