Waterkeringen worden eens in de zes jaar getoetst. Doordat hierbij gebruik wordt gemaakt van conventionele geotechnische rekenmodellen en theoretische uitgangspunten worden dijken soms onterecht afgekeurd. Er kunnen vele miljoenen euro’s worden bespaard als deze onterecht afgekeurde dijkvakken door slimmer toetsen worden goedgekeurd. Movares heeft in opdracht van Waternet de eerder afgekeurde dijkvakken van de Vechtdijk opnieuw mogen toetsen. Het resultaat was opmerkelijk: 60 procent van de eerder afgekeurde dijkvakken blijken wel degelijk veilig genoeg te zijn.

Referentieprojecten van Slim Toetsen

Een aantal representatieve projecten waar het slim toetsen heeft geleid tot positieve resultaten:

  • Dijkverbetering Vechtdijk Horn en Kuijerpolder (Waternet)
  • Dijkverbetering Vechtdijk Utrechtse weg (Waternet)
  • Dijkverbetering Vechtdijken Horn (Waternet)
  • Dijkverbetering Vechtdijken Laagklompweg (Waternet)
  • Dijkverbetering Vechtdijken Vreelandseweg (Waternet)
  • Dijkverbetering Vechtdijken Nigtevechtseweg (Waternet)
  • Dijkverbetering inclusief aangepaste veiligheidsfilosofie veendijken De Ronde Hoep (Waternet)
  • Bestaande spoordijken in Noord-Holland, Utrecht, Zeeland Brabant en Limburg (ProRail)

Vraag van de opdrachtgever

Waternet heeft Movares gevraagd nieuwe berekeningen te maken van de eerder afgekeurde dijkvakken van de Vechtdijk.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares heeft in opdracht van Waternet de eerder afgekeurde dijkvakken van de Vechtdijk opnieuw mogen toetsen. Het resultaat was opmerkelijk. 60 procent van de eerder afgekeurde dijkvakken blijkt wel degelijk veilig genoeg te zijn. Bij het slim toetsen van waterkeringen is het de kunst om alle zwakke plekken te identificeren en tegelijkertijd zo weinig mogelijk ‘vals alarm’ te hebben. De focus is daarna gericht op de echt zwakke plekken. Het komt er daarbij op aan om alle aanwezige kennis, kunde en creativiteit in te zetten bij het slimmer toetsen van de dijkvakken.

Bijzonderheden

Waternet en Movares hebben deze opmerkelijk positieve resultaten gepresenteerd aan de Unie van Waterschappen. De UvW heeft deze nieuwe methode omarmd en spoort de waterschappen aan het slimmer toetsen van waterkeringen in te zetten. De UvW heeft er zelfs een eigen naam aan gegeven; geavanceerd toetsen.

Samenwerking

De samenwerking bij deze opdracht tussen Waternet en Movares is zeer goed verlopen. Beide partijen zijn gedurende het proces nauw samen opgetrokken. Er is optimaal gebruik gemaakt van elkaars kennis en kunde over de technische staat van de dijk.

Innovatie een van onze pijlers

Het innovatieve van slim toetsen is het vernieuwde werkproces waarbij alle beschikbare kennis en creativiteit tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer wordt ingezet. De feitelijke situatie buiten in het veld wordt er nadrukkelijker dan voorheen bij betrokken. Dit resulteert erin dat de opdrachtgever en opdrachtnemer samen besluiten nemen waarbij onnodige stapeling van de veiligheidsfactoren wordt voorkomen. Het fenomeen van stapelen van ‘veiligheid op veiligheid’ wordt met deze slimme rekenmethode geslecht.

Movares heeft een jarenlange ervaring opgedaan met geotechiek en dijken. Vanuit deze achtergrond hebben wij het ‘slim toetsen’ geïntroduceerd en worden wij gezien als zeer deskundig op dit terrein.. Op het gebied van innovaties hebben we een bestaande techniek, de verticale drainage, in een nieuwe markt geïntroduceerd; die van innovatieve dijkverbeteringen.  Hieruit is de Waterontspanner als veel belovende innovatieve dijkverbeteringsvariant ontstaan. Door mee te doe aan een prijsvraag van het Hoogheemraadschap Van Delfland hebben we ons op de kaart gezet met de Box Barrie, een innovatieve tijdelijke waterkering.