De aanleiding van deze detachering vormt de behoefte aan inhoudelijke ondersteuning bij de sector Beheerstrategie en Programmering van de directie Beheer & Uitvoering (B&U) van de provincie Noord-Holland (PNH).

Een goede infrastructuur draagt in belangrijke mate bij aan de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid in Noord-Holland. Een hele uitdaging voor de provincie, als eigenaar van een intensief gebruikt netwerk met toenemende mobiliteitsvraag, beperkte ruimte en schaarse middelen.

De directie B&U van de PNH is gecertificeerd voor Assetmanagement conform ISO 55001. Eén van de ambities is om het beheer van de infrastructuur verder te professionaliseren en in te spelen op alle ontwikkelingen die zich aandienen.

Vraag van de opdrachtgever

De vraag betreft het inzetten van een allround senior beheerder ten behoeve van het samen met de programmamanager Beheer & Onderhoud (B&O) en de gebiedsbeheerder verder vormgeven en verstevigen van deze vakgebieden binnen de sector Beheerstrategie en Programmering van de directie B&U.

Uitgevoerde werkzaamheden

De volgende werkzaamheden waren onderdeel van het takenpakket:

  • (Deel)taken binnen de dossiers (en de relaties daartussen) van de programmamanager B&O. Dit betreft de bestuurlijke afspraken zoals vastgelegd in de Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen (NIKG), de Beheerstrategie (SAMP) en de Langetermijn Asset Planning (LTAP);
  • Ondersteunen van de gebiedsbeheerders, die verantwoordelijk zijn voor het in stand houden van de infrastructuur binnen een gebied dat in beheer is bij de provincie Noord-Holland. Als allround senior beheerder fungeren als schakel tussen de gebiedsbeheerder en de programmamanager B&O. Concrete werkzaamheden behelsden o.a.:
    • Vertalen van de beheerstrategie, assetmanagement- en organisatiedoelstellingen en functionele eisen naar de prestaties van de assets in de betreffende gebieden;
    • Opzetten van risicomanagement;
    • Begeleiden gebiedscontracten.

Samenwerking met andere partijen

Als allround senior beheerder deel uitgemaakt van de sector Beheerstrategie en Programmeren Infrastructuur (BSP) en in die hoedanigheid de ontwikkelingen op dat gebied ondersteund. Als verbindingsschakel tussen het overkoepelende team Assetmanagement en de gebiedsbeheerders, geholpen bij het mede vormgeven van de transitie, nieuwe werkwijze en samenwerkingsvariant. Ook veelvuldige samenwerking met ander sectoren binnen B&U zoals onder andere de sectoren Infra, Mobiliteit en Ingenieursdiensten.

In de vakgroepen van programmanager B&O en gebiedsbeheerder aan de hand van de inhoud betrokkenen aan elkaar verbonden en gebied overstijgende onderwerpen opgepakt.

Duurzaam

Tijdens het opstellen van de Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen betrokken geweest bij het programma Duurzame Infrastructuur passend bij het nieuwe coalitieakkoord. Hierbij zijn ambities vertaald naar doelstellingen op het gebied van CO2 reductie, energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie. Tevens bijgedragen aan het bepalen van concrete duurzaamheidsmaatregelen op deze gebieden en borging hiervan in statusrapporten (opdrachtformuleringen aan de sector Infra voor concrete projecten).

    Kennisgebieden