Movares werkt met overtuiging aan de ontwikkeling van een duurzame leefomgeving en de infrastructuur van de toekomst. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid zetten we onze kennis en kunde in om complexe stedelijke en infrastructurele opgaven vorm te geven met respect voor mensen, het milieu en de economie. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is daarbij het leidende principe. In ons werk handelen wij vanuit de kernwaarden betrokken, duurzaam en vernieuwend. Daarbij ligt de focus op drie aspecten:

  1. Onze projecten: maatschappelijk relevant, duurzaam en innovatief
  2. Onze mensen: sociaal innovatieve, volwassen arbeidsrelaties
  3.  Onze bedrijfsvoering: CO₂-neutraal, duurzaam en verantwoordelijk

We schuwen een voortrekkersrol niet als het gaat om het afstemmen van onze adviezen en bedrijfsvoering op maatschappelijke ontwikkelingen. Hierbij streven we naar het vergroten van klant- en medewerkerstevredenheid en het minimaliseren van onze milieu-impact. Onze MVO-doelstellingen vormen onderdeel van een jaarcyclus waarop wordt gestuurd om te komen tot continue verbetering. Borging van dit proces vindt plaats via ons milieumanagementsysteem, dat voldoet aan de internationale ISO 14001-norm. Ons milieumanagementsysteem wordt continu aangepast aan de eisen van wet- en regelgeving. De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de directievoorzitter, de uitvoering wordt verzorgd door de milieucoördinator.

Onze grootste impact ligt bij onze projecten. We hebben ons daarom als doel gesteld om te komen tot een aantoonbaar duurzame werkwijze in al onze projecten in 2020. In het nastreven van onze milieu- en duurzaamheidsambities maken we gebruik van de hoogste trede van de CO2-prestatieladder, het ISO14001-Milieucertificaat en ondertekenden wij de Green Deal Duurzaam GWW 2.0.

Wij vergroten de effectiviteit van onze acties door initiatief en enthousiasme te tonen en de samenwerking te zoeken met ketenpartners. Door visie en leiderschap te tonen in het creëren van een duurzame leefomgeving en ons aan te sluiten bij verschillende keteninitiatieven oefenen we invloed uit op onze omgeving. Wij halen energie uit het inbrengen van creativiteit en innovatiekracht in onze organisatie en projecten. Wij doen dit gevraagd en ongevraagd, samen met onze partners.

De directie stelt hiervoor de benodigde capaciteit en middelen beschikbaar. De uitvoering van het milieu- en duurzaamheidsbeleid vergt de inzet van de gehele organisatie. De directie verwacht daarom van iedere medewerker een actieve bijdrage in het realiseren van onze doelstellingen. Met elkaar dragen we bij aan een toekomstvaste leefomgeving voor iedereen.

Erik van Schie, CFO Movares