Als onafhankelijk advies- en ingenieursbureau hanteert Movares de volgende gedragscode.

De leiding van Movares

  • wil de toonaangevende positie van Movares waarborgen en zal haar medewerkers in staat stellen kennis en vaardigheden op het daarvoor vereiste niveau te houden;
  • zal uitsluitend een opdracht aanvaarden indien Movares over voldoende deskundigheid kan beschikken om deze opdracht uit te voeren;
  • zal toezien op de naleving van deze gedragscode en dit toetsen in de beoordeling van haar medewerkers.

Leiding en medewerkers van Movares

  • realiseren zich dat zij een zakelijke dienstverlener zijn, dat ze hun verantwoordelijkheden kennen, dat ze alles vermijden wat de onafhankelijkheid van hun advies kan schaden en dat zij geen handelingen zullen plegen die strijdig zijn met wet- en regelgeving. Dit betekent onder meer dat zij zich in hun advisering niet laten be├»nvloeden door nevenbelangen en dat zij geen beloning in welke vorm dan ook aannemen of verstrekken die aan hun onafhankelijkheid of de positie van Movares afbreuk kan doen;
  • dienen geen tegenstrijdige belangen van verschillende opdrachtgevers;
  • behandelen de door de opdrachtgevers of anderszins vertrouwelijk verstrekte gegevens als zodanig en behartigen de belangen van de opdrachtgever naar beste vermogen opdat de opdrachtgever een duurzame en kwalitatief goede oplossing kan kiezen.

Een medewerker die direct of indirect in aanraking komt met een (mogelijke) situatie van belangenverstrengeling dan wel een situatie die anderszins strijdigheid met deze gedragscode zal of kan opleveren, is verplicht dit terstond te melden bij zijn direct leidinggevende en/of bij het Meldpunt Integriteit van Movares.