Advies- en ingenieursbureau Movares voert een actief CO2-beleid. Movares heeft niveau 5 van de ProRail CO2-prestatieladder behaald. De footprint van Movares bedraagt ca. 1 ton CO2 per FTE. Daarmee heeft Movares veruit de laagste CO2-footprint van de ingenieursbureaus (zie tabel).

Om dit niveau te bereiken heeft Movares een ambitieus CO2-beleid doorgevoerd. Het CO2-beleid van Movares bestaat uit het nemen van CO2-reducerende maatregelen in de eigen bedrijfsvoering, de projecten en compensatie van het resterende gedeelte. Zo is Movares sinds 2010 honderd procent CO2-neutraal.

Movares neemt ook actief deel in het behalen van CO2-reducties in de keten. Dit gebeurt onder meer door in de projecten die Movares uitvoert zoveel mogelijk CO2-bewust te opereren. In dit kader zijn we ook initiator van het sectorbrede keteninitiatief de duurzame leverancier.

CO2-reductiedoelstellingen (eis 3B1 / 3C1 / 4B2 / 5B1)
CO2-beleid periode 2015-2019: Plan van Aanpak CO2 2015-2019.

Certificaten en verklaringen:

Voortgang CO2-reductiedoelstellingen (eis 3C1 / 4B2 / 5B1)
De voortgang van de maatregelen om de emissie van mobiliteit en energiegebruik wordt halfjaarlijks beschreven in: Carbon Management Movares Q1-Q2-2016.

Over scope 3 bij Movares, het duurzaam uitvoeren van projecten en keteninitiatieven, wordt halfjaarlijks gerapporteerd: Keteninitiatieven 2017 – status 1 februari 2017.

Inzicht in scope 3 (eis 4A1 / 5A1 / 5C1)

Movares heeft twee keteninitiatieven waarin ook is gerapporteerd over de zogenaamde meest materiële emissies:

Sectorbreed CO2-emissieprogramma (eis 3D1 / 4D1 / 5D3)

Samen met Sweco, Anteagroep en Strukton heeft Movares een succesvol keteninitiatief gestart: De Duurzame Leverancier:

Alle documenten en rapportages vindt u ook hieronder: