Second opinion bij schadeafwikkeling

Aardbevingen als gevolg van gaswinning in de provincie Groningen hebben mogelijk geleid tot schade aan woningen en andere gebouwen in de provincie. Bij de afhandeling van deze schades is een beoordeling van de oorzaken van de schades onderdeel van de procedure. Movares voert in opdracht van het Centrum Veilig Wonen (CVW) second opinions uit op deze beoordeling voor gebouwen in het buitengebied van Groningen. Bewoners en eigenaren van gebouwen kunnen hiertoe een verzoek indienen bij het CVW. Movares heeft alle benodigde expertise in huis en zet deze in om objectieve, vakkundige en goed onderbouwde rapporten te leveren.

Onze werkwijze

Schade aan gebouwen kan voor veel ongemak en onzekerheid zorgen. Bewoners willen graag weten waar ze aan toe zijn. Met een second opinion toetsen wij of de oorzaak van de schades juist is bepaald.

Aardbevingen zijn een vorm van trillingen. Voor het oplossen van vraagstukken op het gebied van trillingen heeft Movares reken- en computermodellen ontwikkeld. Hiermee kunnen we met grote nauwkeurigheid de trillingsbelasting op een gebouw vanuit verschillende bronnen vaststellen. Daarnaast doen we onderzoek naar geotechnische, geohydrologische en bouwkundige aspecten in relatie tot de schades. Met de gecombineerde resultaten van deze onderzoeken doen we uitspraak over mogelijke schadeoorzaken.

Onze ervaring in andere projecten

Movares heeft als advies- en ingenieursbureau veel kennis en ervaring op het gebied van trillingen en de effecten daarvan. Deze kennis hebben we in verschillende projecten opgebouwd en ingezet. Hieronder laten we een paar kenmerkende projecten zien:
Trillingsonderzoek Betuweroute: Movares heeft metingen uitgevoerd en maatregelen voorgesteld om schade door trillingen van treinen op de Betuweroute te voorkomen en hinder te beperken.
Trillingsmonitoring en schade-afhandeling voor Waterschap Rivierenland: Tijdens diverse bouwwerkzaamheden (heien, damwanden trillen) dicht bij bebouwing hebben wij trillingsniveaus in woningen continu gemonitord en bij (dreigende) overschrijding van de grenswaarde direct de aannemer gealarmeerd. Hiermee hebben we schade door werkzaamheden tot een minimum kunnen beperken. Wanneer er toch schade werd gemeld door bewoners, hebben wij onder andere op basis van trillingsmetingen bepaald wat de schadeoorzaak was en het Waterschap geadviseerd bij het eerlijk afhandelen van de schade.
– Risico-inventarisatie Aardbevingen Station Groningen: Voor ProRail hebben we de risico’s van aardbevingen voor veilige berijdbaarheid van het spoor en veilige toegankelijkheid van het station in kaart gebracht.

Meer weten

Voor vragen over de second opinions kunt u terecht bij het Centrum Veilig Wonen (CVW). Ook voor persvragen kunt u contact opnemen met het CVW.

Overzicht onderzochte contourlijnen (beeld NAM)