Movares-Nieman raadgevende ingenieurs hebben op 13 oktober 2021 bij het Rijksvastgoedbedrijf in Den Haag de Raamovereenkomst technische en architectonische adviesproducten feestelijk ondertekend. Samen met raamcontractanten Antea Nederland, HaskoningDHV Nederland, Witteveen & Bos raadgevende ingenieurs en Sweco-Turner&Townsend-Buro Nord zal de combinatie Movares–Nieman de komende 2 jaar het Rijksvastgoedbedrijf bijstaan in haar enorme opgave van onder meer verduurzaming van haar Areaal. Na een introductie waarin Janneke Kamstra, Hoofd Architectuur & Techniek, samen met het team van het Rijksvastgoedbedrijf de doelstellingen van de ROK toelichtte, volgde de feestelijke ondertekening. De ondertekening vond plaats onder leiding van Roger Mol, directeur Transacties en Projecten.

Marktvisie Rijksvastgoedbedrijf

Het doel van de ROK is flexibele inkoop van technische en architectonische adviesproducten voor nieuwbouw en aanpassing van vastgoed. Belangrijke uitgangspunten zijn: uniformiteit in werkwijze, kwaliteitsborging, één gezicht naar de markt en invulling geven aan de Marktvisie Rijksvastgoedbedrijf. De ROK heeft betrekking op advies- en ingenieursdiensten zoals: studies, onderzoek- en ontwikkelopdrachten, beleids- en strategische advisering. Het gaat leiden tot belangrijke producten die aan de basis liggen van concrete projecten: Ambitiedocumenten, Haalbaarheidstoetsen, Diagnoserapporten, Programma’s van Eisen of bijvoorbeeld Kwaliteitstoetsen.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een gevarieerd werkpakket van nieuwbouw-, renovatie- en onderhoudsprojecten in zowel utiliteitsbouw als grond-, weg- en waterbouw. Het Rijksvastgoedbedrijf wil de capaciteiten van de markt benutten door de specifieke kwaliteiten van opdrachtnemers zo goed mogelijk in te zetten. De contractvorm die het Rijkvastgoedbedrijf met de markt afsluit, is afhankelijk van aard, omvang en risico’s van de opdracht.