Een belangrijke mijlpaal in het project A4 Haaglanden-N14 vandaag. Het Ontwerp-Tracébesluit is namelijk door Rijkswaterstaat gepubliceerd. Met de publicatie van dit OTB start de inspraakperiode van het project. Movares feliciteert Rijkswaterstaat met het behalen van deze belangrijke mijlpaal. Movares en haar partners in het consortium Flow4 hebben een bijdrage geleverd aan deze mijlpaal door het opstellen van de (O)TB-stukken.

Het Ontwerp-Tracébesluit A4-N14 is gericht op een betere doorstroming op de A4 en een betere bereikbaarheid van de regio Den Haag. In het OTB is veel aandacht besteed aan een zorgvuldige inpassing in de omgeving, met veel ruimte voor groen en water. Om de doorstroming op A4 en de N14 en de bereikbaarheid van de regio Den Haag te verbeteren neemt Rijkswaterstaat een aantal maatregelen. Dit gaat om aanpassingen van de parallelstructuur en capaciteitsuitbreiding van de weg en wegaansluitingen. En daarnaast om het aanpassen van twee kruispunten op de N14. De plannen hiervoor zijn uitgewerkt in de verschillende documenten: het ontwerptracébesluit, een milieueffectrapport en een ontwerpsaneringsbesluit. De uitvoering van het project start naar verwachting in 2023. Movares is bij dit project betrokken als deel van het consortium Flow4, een samenwerkingsverband van de ingenieurs- en adviesbureaus Movares, Antea Group, Goudappel Coffeng en Infram die samen met RWS het Ontwerp-Tracébesluit hebben voorbereid.

Online informatiebijeenkomsten
Met de publicatie van dit OTB start de inspraakperiode van het project. Vanwege corona organiseert Rijkswaterstaat op 25, 26 en 28 mei 2020 online informatiebijeenkomsten over de voortgang van het project A4 Haaglanden – N14. Tijdens deze bijeenkomsten wordt meer informatie gegeven over het ontwerptracébesluit, het milieueffectrapport en het ontwerpsaneringsbesluit en kunnen deelnemers hun vragen stellen. Na 18 juni wordt het tracébesluit opgesteld. Dat zal naar verwachting in de loop van 2021 gereed zijn. Daarbij wordt ook bekeken of de ingediende zienswijzen betekenen dat zaken toch anders moeten. Als het nodig is, worden de plannen hierop aangepast. Naar verwachting wordt in de loop van 2021 het tracébesluit genomen.