Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er minder uitstoot van stikstofoxiden (NOx) ontstaat tijdens bouwprocessen en het transport van en naar die bouwprocessen (bouwlogistiek) in de stad? Dit is de vraag die de Topsector Logistiek aan ons stelde. De opdracht bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over het effect van bouwlogistieke maatregelen op de uitstoot van stikstofoxiden voor zowel grootschalige nieuwbouwprojecten als renovatieprojecten. Het gaat hierbij onder andere om maatregelen als een verplichte bouwhub, elektrificatie van transportmaterieel en een gebiedsgerichte aanpak. Het tweede deel van de opdracht bestaat uit het bepalen van de effecten op de NOx-uitstoot bij gebruik van nieuwe(re) bouwmethoden zoals prefab of hout/CLT (cross laminated timber). Onderzocht wordt of er bouwwijzen zijn waarbij minder NOx uitgestoten wordt in vergelijking met traditionele bouwmethoden.

Samen met ondernemers, overheden en onderzoeksinstellingen werkt de Topsector Logistiek aan de ambitie voor 2050: een concurrerende en emissieloze logistiek in Nederland. Dit gebeurt door onderzoek, kennis- en toolontwikkeling en opschaling in verschillende toepassingsgebieden, waaronder bouwlogistiek. De Topsector Logistiek is o.a. verantwoordelijk voor het programma Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen, dat onderdeel uitmaakt van het kennis- en innovatieprogramma Emissieloos Bouwen. In 2022 en 2023 moet dit leiden tot innovaties voor emissiearme bouwconcepten en een effectieve bouwlogistiek. De opdracht aan Movares vormt hier een onderdeel van.

60% stikstofreductie in 2030

In het nieuwe regeringsbeleid is vastgelegd dat de uitstoot van stikstof in 2030 met 60 procent is gereduceerd t.o.v. het peiljaar 2017. Vooral in de bouw, de infrastructuur en in de landbouw worden hiervoor maatregelen genomen. Het doel is om aan de bron zoveel mogelijk uitstoot te voorkomen of te verminderen.

Stikstofoxiden (NOx) is een verzamelnaam voor de chemische verbindingen tussen stikstof (N) en zuurstof (O). Deze ontstaan bijvoorbeeld bij de verbranding van brandstoffen op hoge temperatuur. Als de stikstofmonoxide (NO) die hierbij ontstaat reageert met zuurstof (O2) en ozon (O3) kunnen hieruit stikstofdioxiden (NOx) ontstaan. Dit gas berokkent schade aan mens en milieu.