Mensen die in allerijl moesten worden geëvacueerd, auto’s die door de straten dreven en rivieren die buiten hun oevers traden. Afgelopen maand maakten de extreme weersomstandigheden duidelijk wat het belang van goed waterbeheer is voor ons land. De toenemende druk op de beschikbare ruimte in combinatie met extremere weersomstandigheden eisen steeds vaker hun tol. Dit onderstreept eens te meer het belang van waterschappen die verantwoordelijk zijn voor het waterbeheer, de waterveiligheid en een goed functionerend watersysteem. Thema’s waaraan Movares met partner HydroLogic ook komende jaren weer actief gaat bijdragen in opdracht van Waterkracht, het samenwerkingsverband van de vijf waterschappen Rijn & IJssel, Vallei & Veluwe, Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen en Zuiderzeeland. Afgelopen zomer is hiervoor de raamovereenkomst ondertekend.

Onze focus hierbij is het leveren van meerwaarde op de expertisegebieden hydrologie, civiele techniek, bodem, ecologie, ruimtelijke inrichting, werktuigbouwkunde en elektrotechniek. Wij gaan samen met deze waterschappen aan de slag met uiteenlopende projecten die bijdragen aan een toekomstbestendig Nederland. Belangrijk voor de inwoners, bedrijven, agrariërs en andere gebruikers van deze gebieden. Klimaatverandering stelt ons voor serieuze uitdagingen op het gebied van wateroverlast, waterkwaliteit en watertekort. Een optimale inrichting in combinatie met een slim beheerd watersysteem is nodig om deze uitdagingen te lijf te gaan en gebeurtenissen als recent in Limburg en elders te voorkomen dan wel de gevolgen ervan te beperken.