De Noord- en Oostkanaalhaven in de gemeente Nijmegen is één van de grootste binnenhavens van Nederland. Een grote uitdaging voor deze haven is het verbeteren van de fysieke bereikbaarheid van de haven. Het baggeren van de haven tot boven aanlegdiepte NAP +3,0m moet er voor zorgen dat de binnenhaven voor langere periode bereikbaar is en blijft. Voor de baggerwerkzaamheden zijn financiële middelen nodig. De gemeente Nijmegen vroeg ons om te inventariseren of zij mogelijk aanspraak kunnen maken op subsidie vanuit de provincie en/of het rijk.

Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie is dat er voldoende marktpotentie is voor de beoogde gebiedsontwikkeling. Met behulp van een enquête onder de bedrijven en interviews met ondernemers en overheidsorganisaties zijn de kansen en bedreigingen voor deze haven in beeld gebracht. Mede op basis van deze resultaten hebben we een beeld geschetst van de ontwikkelingen in de (binnenvaart)branche en specifiek de Nijmeegse binnenhaven.

Op basis van ons rapport kan de gemeente Nijmegen de volgende stappen gaan zetten om de strategische positie van de haven te benutten en het imago van de haven te versterken. De gemeente Nijmegen heeft waardering uitgesproken voor ons werk en hebben ons onderzoek positief beoordeeld. We zien uit naar het vervolg!