Nettoresultaat Movares 2018: € 4,8 miljoen

Utrecht, 4 april 2019 – In 2018 kon Movares de ambities niet waarmaken, lettend op het resultaat uit de eigen bedrijfsvoering. Echter, door de verkoop van het 50% belang in dochteronderneming InTraffic is het nettoresultaat uitgekomen op € 4,8 miljoen. Daarmee ligt het nettoresultaat wel hoger dan in 2017. Het tegenvallende resultaat uit de eigen bedrijfsvoering is het gevolg van het feit dat er onvoldoende werk was om iedereen goed bezet te houden en de geprognotiseerde groei ook daadwerkelijk te realiseren.

Met name de omzet in de spoorsector viel tegen door uitstel van een aantal projecten bij ProRail. In onze andere marktsegmenten steeg de omzet, maar die stijging was onvoldoende om de omzetterugval in de spoorsector te compenseren. De bedrijfsopbrengsten daalden hierdoor ten opzichte van 2017 met bijna 4% (deze vergelijking is exclusief de opbrengsten van InTraffic). De toegevoegde waarde is ongeveer in dezelfde mate gedaald. De bedrijfsopbrengsten over 2018 zijn uiteindelijk uitgekomen op € 114,2 miljoen.

Orderintake

De orderintake in 2018 was, in tegenstelling tot de omzet, juist uitermate goed. Dit geldt voornamelijk voor de tweede helft van het jaar. In totaal is het opdrachtvolume 18% hoger dan over 2017. De orderportefeuille is daarmee goed gevuld en dat is voor 2019 een hoopgevend vooruitzicht.

Samengevat in cijfers ziet 2018 er als volgt uit:

Markten

Het blijft voor Movares belangrijk om verder te groeien. Dat moet grotendeels gebeuren in de nieuwere markten van wegen, water en energie. De totale omzet in deze markten is in 2018 met 17% gestegen. Dat is een forse stijging. Het aantal projectvragen van TenneT blijft stijgen en levert Movares een aantal mooie, grote projecten op zoals het landstation Hollandse Kust (Zuid). Ook bij Rijkswaterstaat was sprake van een forse omzetgroei, mede veroorzaakt door twee grote projecten: de OTB/MER-projecten A4 en A27.

Prestatiemetingen

Uit de tevredenheidsmetingen die onze klanten uitvoeren, blijkt dat we veelal de goede aanpak hebben om onze klanten te bedienen. In het algemeen tonen opdrachtgevers zich zeer tevreden met onze inspanningen en de door Movares geleverde adviezen en producten. In diverse prestatiemetingen, gehouden door klanten, liggen onze scores rond de 7,5 à 8,5. Alle reden voor ons om volop door te gaan op de ingeslagen weg.

Vernieuwend

Movares is een bedrijf met hoogwaardige kennis die we gericht inzetten om vernieuwend bezig te zijn. Alle medewerkers in het bedrijf krijgen de gelegenheid voorstellen te doen op gebied van innovatie en deze uit te werken. Hierbij zoeken we bij voorkeur samenwerking met (potentiële) klanten, startups en andere marktpartijen (nationaal zowel als internationaal) om het innovatieve idee uit te werken en toe te passen in de praktijk. Zo is er in een brede samenwerking met marktpartijen een Proof of Concept ontwikkeld voor Europese standaardisatie van digitale data-uitwisseling tussen treinbeveiliging en infra-objecten langs de baan, zoals seinen en wissels. Dit concept is gedemonstreerd tijdens de InnoTrans 2018 in Berlijn. In een andere samenwerking met marktpartijen hebben we de eerste stappen gezet met blockchain technologie. Ook hebben we een GeluidVangrail (winnaar SBIR-prijsvraag van de provincie Zuid-Holland) ontwikkeld waarmee op slimme wijze het geluid van wegverkeer aanzienlijk gereduceerd wordt.

Duurzaamheid

Naast innovatie staat duurzaamheid bij Movares hoog in het vaandel. Het bureau heeft de kleinste CO2-footprint van de gehele Nederlandse ingenieurssector per fte. Belangrijk is echter ook de samenwerking in de keten. Zo heeft Movares in 2018 het Betonakkoord ondertekend, waarin belangrijke partijen in de Betonsector afspraken hebben gemaakt over ambitieuze doelstellingen op het gebied van CO2-reductie, circulair werken en het bevorderen van natuurlijk en sociaal kapitaal in de betonsector. Verder hebben wij in het afgelopen jaar verdere stappen gezet om het goederenvervoer in het stationsgebied van Utrecht emissieneutraal te maken in 2025. Ook in het kader van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0, door ons al eerder ondertekend, zijn wij actief in het reduceren van de milieu-impact van onze projecten.

Tot slot

Het doel voor 2019 is groei in omzet en rendement. Nu de economische crisis in onze business definitief voorbij is en de orderportefeuille goed gevuld is, is een dergelijke groeiambitie alleszins realistisch.

In  dat kader zullen we in 2019 een aantal belangrijke randvoorwaardelijke zaken afronden, zoals de vervanging van ons Management Informatie Systeem en de herstructurering van onze IT-organisatie. Daarnaast zal Movares Group B.V. naar verwachting in 2019 een wijziging in de topstructuur doorvoeren zodat de topstructuur beter past bij de huidige situatie en omvang van het bedrijf.

Daarmee tekenen de contouren voor 2019 zich al stevig af. Het zijn plannen die goed passen bij de langetermijnstrategie die we als Movares voor ogen hebben. En bij onze ambities: we willen een aansprekend bedrijf zijn dat kwalitatief uitstekende prestaties levert met hoogwaardig advieswerk en relevante innovaties. Zo kunnen we een aantrekkelijk bedrijf blijven voor onze klanten én voor onze medewerkers, die overigens mede-eigenaar van Movares zijn. Onze mensen hebben namelijk ruim 60% van onze certificaten van aandelen in handen. Dit gegeven onderstreept de vorm van ondernemerschap en de mate van betrokkenheid van onze medewerkers bij het realiseren van hun en onze ambities.