Het wordt steeds drukker in het stationsgebied in Utrecht. Om Utrecht bereikbaar te houden werken de tien grootste werkgevers (waaronder Movares) uit het gebied samen in Gebiedsaanpak Stationsgebied Utrecht. In opdracht van Goedopweg Utrecht hebben wij onderzoek gedaan naar het reisgedrag van mensen die in het stationsgebied werken. Daarnaast hebben wij in kaart gebracht wat de belangrijkste knelpunten voor bereikbaarheid zijn, én de mogelijke oplossingen voor deze knelpunten geïdentificeerd.

De capaciteit van de OV-Terminal staat onder druk, en neemt verder toe. Ook op de de toeleidende verbindingen naar de OV-Terminal (bus, tram en fiets) is het te druk. De fietsenstallingen in het stationsgebied zijn op bepaalde momenten al niet toereikend, maar ook het aantal motorvoertuigen zal in de toekomst omlaag moeten. Hoe kunnen al deze verschillende knelpunten worden opgelost? Spitsmijden, fietsen, thuiswerken en werkdagen spreiden over de week zijn de meest kansrijke maatregelen, volgens ons onderzoek.

Op de fiets!

De tien grootste werkgevers rondom Utrecht Centraal kunnen samen een groot verschil maken in het bereikbaar houden van het station. De betrokken werkgevers vertegenwoordigen samen meer dan 20.000 medewerkers. Ruim de helft van deze medewerkers reist met de trein. Op een totaal van 27.000 reizigers in de ochtendspits is dit een groot aandeel! Pre-corona reisde van de 20.000 medewerkers 1% lopend, 13% op de fiets, 10% met bus of tram, 58% met de trein en 18% met de auto. Als de werkgevers hun medewerkers gaan stimuleren om voor de kortere afstanden (tot 10 kilometer) de fiets te pakken en voor de langere afstanden het ov, dan kan het aantal fietsers stijgen naar 31% en het autogebruik dalen naar 7%.

Aanvullende maatregelen: spitsmijden, thuiswerken en gespreide werkdagen

Hoewel fietsstimulering een belangrijke oplossing is in het voorkomen van de drukte, is het essentieel dat ook aanvullende maatregelen worden getroffen. Meer thuiswerken, lopen en buiten de spits reizen zijn kansrijke aanvullingen voor een betere bereikbaarheid. Ook is de bereikbaarheid enorm gebaat bij een goede verdeling van medewerkers over de week. Thuiswerken is naar verwachting zeer effectief op de korte termijn om drukte in het stationsgebied te voorkomen; het effect op de langere termijn is mogelijk minder krachtig doordat vrijkomende kantoorruimte mogelijk anders zal worden benut.