Grote belangstelling voor bijeenkomst Omgevingswet

In 2019 treedt de Omgevingswet in werking. Daardoor verandert er veel in de fysieke leefomgeving. Op 18 oktober 2016 organiseerde Movares hierover een kennisbijeenkomst voor medewerkers van Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. De belangstelling voor deze bijeenkomst was groot.

Tijdens de bijeenkomst werden de aanwezigen bijgepraat over de actuele stand van zaken rond de hele stelselherziening. De omvang van deze operatie blijkt wel uit het feit dat de Omgevingswet 26 bestaande wetten gaat vervangen. Zo verdwijnt bijvoorbeeld de Tracéwet en daarmee ook het Tracébesluit. De veranderingen hebben ook impact op de rol van het Rijk in de planvorming die steeds meer samen met decentrale partners plaatsvindt.
Na de algemene introductie gingen de deelnemers uiteen om nader op diverse onderwerpen in te gaan tijdens  diverse workshops, zoals ‘(Decentrale) milieuregelgeving’, ‘Overgangsrecht: gevolgen voor lopende projecten’ en ‘Wijzigingen ten aanzien van uitvoeringsbesluiten’.
De bijeenkomst maakte duidelijk dat er in de planvorming veel gaat veranderen.

Kijk voor meer informatie over de Omgevingswet: http://www.omgevingswetportaal.nl/