Feestelijke afronding dijkverbetering Schoonhovenseveer – Langerak

De verbetering van de dijk tussen Schoonhovenseveer en Langerak is afgerond. De Veersedijk is opgehoogd, een nieuwe weg is aangebracht, grondbermen zijn aangebracht en het systeem van de Waterontspanner® is geplaatst. Op woensdag 16 maart vindt de overdracht plaats van de opdrachtnemers, waaronder Movares, aan het waterschap Rivierenland.

Het begin in 2014
Het dijkverbeteringsproject Schoonhovenseveer – Langerak (SLA) is onderdeel van het programma Ruimte voor de Rivier. Het project begon op 26 mei 2014 met de ondertekening van het innovatieve contract tussen Waterschap Rivierenland en de aannemerscombinatie de Vries & van de Wiel/Heijmans in samenwerking met Movares. 
De opdracht was om de dijk tussen Schoonhovenseveer en Langerak te verbeteren.

Start uitvoering in 2015
In een tijdsbestek van één jaar is door een intensieve samenwerking de planstudie afgerond en kon de uitvoering op 18 mei 2015 starten: de erosiegeul in de Lek werd opgevuld en afgedekt, en bronnen zijn geplaatst en aangesloten. Eind 2015 is uiteindelijk de melding gedaan dat de dijk waterveilig is. De uitvoering buiten is op enkele restpunten na gereed. Zo krijgt het informatiepunt op de Veersedijk inclusief wandelroute op dit moment zijn definitieve vorm.

Overdracht in 2016
Op 16 maart 2016 vindt de oplevering en overdracht plaats, vooruitlopend op de aanvaarding van het werk door Waterschap Rivierenland en de ondertekening van de beheerovereenkomsten door de eindbeheerders.

Verschillende betrokkenen
Er zijn verschillende organisaties intensief betrokken geweest bij het tot stand komen van dit werk. Het gaat hierbij o.a. om het Programmabureau Ruimte voor de Rivier, de gemeente Molenwaard en Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Waterschap Rivierenland, aannemerscombinatie de Vries & van de Wiel/Heijmans in samenwerking met Movares.

Lees meer over de Waterontspanner®