‘Naar een branche ontwikkelingsprogramma?’

Onder invloed van ontwikkelingen als BIM, Systems Engineering, Risicomanagement e.d. – en aangejaagd door de crisis – is de wijze van (samen-)werken in de bouwsector ingrijpend aan het veranderen. De wijze waarop een en ander wordt doorontwikkeld en geïmplementeerd, is van grote betekenis voor de positionering en de business case van ingenieursbureaus.

De Commissie Bouw, gesteund door de Expertnetwerken Systems Engineering en BIM, doet het voorstel om de zaken binnen NLingenieurs beter gecoördineerd en minder ad-hoc op te pakken. Zij wil de energie die er in de diverse expertnetwerken aanwezig is, meer bundelen en vertalen in een collectief branche ontwikkelingsprogramma. Onderdelen daarvan zijn onder andere Systems Engineering, BIM en Risicomanagement, met doorkijk naar de borging in erkenningsregelingen, asset management en dergelijke.

Op 6 juni houdt NLingenieurs een bijeenkomst bij advies- en ingenieursbureau Movares om deze gedachte verder uit te werken en de gezamenlijke ambitie te bepalen.

Zie voor meer informatie de website van NLingenieurs of neem contact op met Rene Dorleijn.