De provincie Noord-Holland maakt zich zorgen over de klimaatimpact op haar (vaar)wegen en kunstwerken. Wat is het effect van extreme neerslag op de begaanbaarheid van wegen? Waar is de kans op schade aan bermen het grootst door droogte? En welke beweegbare bruggen liggen op de warmste plekken, met een verhoogde kans op storingen als gevolg? En wat heeft dit alles tot gevolg voor de kosten voor het beheer en onderhoud?

Movares heeft (samen met Nelen & Schuurmans) de provincie inzicht gegeven in deze vragen. We hebben een kaartenatlas opgesteld waarin de risico’s van hitte, droogte, wateroverlast, bodemdaling, storm en overstromingen in beeld zijn gebracht. Daarbij is aangegeven waar extremen waarschijnlijk tot knelpunten leiden. Vervolgens zijn we met de provincie en externe stakeholders (waterschappen en veiligheidsregio’s) in gesprek gegaan over de vraag hoe acceptabel deze knelpunten zijn en welke kansen, risico’s en mogelijkheden er zijn om deze knelpunten aan te pakken.

De uitkomsten zijn vervolgens gebruikt om op regionaal niveau een implementatieagenda op te stellen voor de regio Zaanstreek-Waterland. Daarbij keken we meer naar specifieke knelpunten en kon er meer lokale gebiedskennis ingebracht worden. Bovendien werd een koppeling gelegd met de lopende en toekomstige planningen. De uitkomsten van dit regionale proces zijn tevens gebruikt om adviezen op te stellen voor de vervolgaanpak in de gehele provincie.