Geen land ter wereld heeft zoveel beweegbare bruggen als Nederland. Ze vormen een essentieel onderdeel van onze infrastructuur. Veel beweegbare bruggen zijn in de jaren ‘50 gebouwd en niet berekend op het toenemende en zwaarder wordende verkeer. Ze vertonen vermoeiingsverschijnselen en/of voldoen niet meer aan de huidige eisen en zijn daardoor aan vervanging toe. Dat is duur voor de beheerder en hinderlijk voor het verkeer. De vraag is of het niet anders kan. Tijd voor een diagnose door de BridgeDoctor®!

Ons uitgangspunt is: wat goed is hoeft niet vervangen te worden. In veel gevallen kunnen we met slimme maatregelen de levensduur verlengen. Daarvoor is het wel nodig om met een snelle analyse de toestand van de brug of het areaal aan bruggen vast te stellen. Daarvoor heeft Movares een speciale onderzoekstechniek, de BridgeDoctor®, ontwikkeld. Op basis van deze analyse worden maatregelen voorgesteld. Met het oog op duurzaamheid zet advies- en ingenieursbureau Movares in op levensduurverlenging en energieneutraal functioneren van de brug. Samen met u bekijken we de mogelijkheden waarbij de constructieve veiligheid en beschikbaarheid uiteraard gegarandeerd blijft. Het resultaat: kosteneffectief en duurzaam assetmanagement van uw beweegbare brug of areaal bruggen.

Technische staat objecten

Bruggen worden steeds zwaarder belast door toenemend en zwaarder wordend verkeer. Dit heeft consequenties voor de levensduur van de bruggen. Uitgangspunt van goed beheer is een realistische inschatting van de technische staat van de objecten. Movares kan diverse soorten inspecties uitvoeren: van een globale conditiebepaling tot een gericht en specialistisch onderzoek, eventueel met behulp van drones. We kunnen de inspectie volledig digitaal uitvoeren en een 3D-model opstellen van de brug en het bewegingswerk. Op basis hiervan adviseren wij over de maatregelen die noodzakelijk zijn om de veiligheid en betrouwbaarheid te garanderen. Wij passen de meest recente normen en methodieken toe, zoals ‘risicogestuurd inspecteren’ van Rijkswaterstaat en conditiemetingen conform NEN 2767-4.

Beschikbaarheid

Ook het scheepvaartverkeer neemt toe. Daardoor moeten bruggen vaker geopend worden dan berekend is in het oorspronkelijke ontwerp. Bruggen die regelmatig geopend worden voor de scheepvaart kunnen hinder opleveren voor het weg- en spoorverkeer. Als beheerder wilt u een zo kort mogelijke openings- en sluitingstijd en zo min mogelijk verstoringen. Movares kan beschikbaarheidsanalyses uitvoeren zodat u weet of de bruginstallaties voldoen aan de strenge eisen die aan de storingsfrequentie en beschikbaarheidseisen van bruggen zijn gesteld.

Integrale aanpak: ‘BridgeDoctor®

Movares heeft alles in huis om de betrouwbaarheid, design en veiligheid van bruggen te garanderen. Denk aan staal- en betonbouw, werktuigbouw, geotechniek, installaties, Machineveiligheid, RAMSHE, en V&G. Hierbij draagt ons eigen architectenteam van studioSK zorg voor de vormgeving. De combinatie van gedegen kennis en integrale aanpak leidt tot optimale oplossingen, we presenteren ons dan ook graag als de ‘BridgeDoctor®’!

Projecten

Slim herberekenen

Bij ingrijpende wijzigingen moet de brug (opnieuw) voldoen aan de eisen van de Machinerichtlijn (CE). Essentieel is dat de brug voldoet aan de vigerende veiligheid- en gezondheidseisen. Om dit aan te tonen moet de constructieve integriteit van het bestaande bewegingswerk van de brug worden herberekend. Ook andere aspecten als de veiligheid van de installatie en de besturing worden hierin meegenomen. ‘Slim herberekenen’ voorkomt onnodige vervanging van bewegingswerken. Movares heeft veel kennis van het rekenen aan en toetsen van bewegingswerken en de brugdekken van civiele objecten. In veel gevallen blijkt dan dat een (groot) deel van de onderdelen niet vervangen hoeft te worden terwijl de brug veilig blijft. Dit is duurzaam en bespaart u onnodige renovatiekosten.

Assetmanagement sluis en bruggen Leidschendam

De sluis Leidschendam is een monumentale sluis in een historisch belangrijke vaarweg tussen Delft en Leiden. In opdracht van de Provincie Zuid-Holland heeft Movares de monumentale sluis inclusief twee beweegbare bruggen te Leidschendam onder de loep genomen in verband met het benodigd groot onderhoud en het aantonen van de machineveiligheid. De scope van het project betrof het uitvoeren van inspecties en het maken van (her)berekeningen op basis waarvan de benodigde aanpassingen ontworpen zijn. Van het gemaakte ontwerp van de aanpassingen wordt vervolgens een uitvoeringscontract opgesteld.