V&G-dossier

Het Veiligheid- en Gezondheidsdossier (V&G-dossier) biedt u inzicht in aanwezige risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid tijdens werkzaamheden aan een bouwwerk. Het is belangrijk dat niet alleen de opdrachtgever, maar ook de uitvoerende en aansturende partij op locatie kennis nemen van het V&G-dossier.

Doel

Het V&G-dossier geeft inzicht in de veiligheidsrisico’s die zijn onderkend en in de beheerfase kunnen optreden bij onderhoudswerkzaamheden. Het dossier bevat een inventarisatie van mogelijke risico’s en geeft aan hoe er met het risico om moet worden gegaan om veilig te kunnen werken. Het V&G-dossier is dus kort gezegd een voorlichting over objectgebonden veiligheidsrisico’s met bijbehorende beheersmaatregelen.

Wat staat er in het V&G-dossier?

Het V&G-dossier beschrijft de risico’s die niet te elimineren zijn door een ontwerp aan te passen. Zo zal een gebouw vrijwel altijd een dak hebben dat betreden moet worden, een hefbrug altijd bewegende delen bevatten en er in een machinewerkplaats vrijwel altijd veel lawaai zijn. Het V&G-dossier geeft aan hoe hier mee om moet worden gegaan. Is er een balustrade of aanlijnvoorziening aanwezig bij werken op hoogte? Zijn bewegende delen afgeschermd of is aangegeven wat het risicogebied is en zijn er noodschakelaars aanwezig of kunnen risico’s alleen maar met gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen worden beheerst?

Toepassing

Het vooraf informeren over aanwezige V&G-risico’s is een wettelijke verplichting. Veilig werken is echter niet alleen gebaseerd op het dossier zelf. Ook voorlichting over hoe om te gaan met mogelijke risico’s en hoe voorzieningen te gebruiken zijn plus het toezicht op het juiste gebruik van de voorzieningen zijn noodzakelijk om werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren.

Het informeren over de aanwezige V&G-risico’s vindt op twee momenten plaats:

  • Bij reguliere onderhoudswerkzaamheden. Middels de in uitvoerende partij inzicht te geven in het V&G-dossier;
  • Bij (projectmatige) bouwkundige aanpassingen. Middels het V&G-dossier beschikbaar te stellen aan de opdrachtnemer.

Wie stelt het V&G-dossier op?

Er zijn (wettelijke) bepalingen t.a.v. het opstellen bij realisatie van (ver)bouwprojecten. In het Arbobesluit afdeling 5 (bouwproces) staat in art. 2.30 dat de V&G-coördinator Ontwerpfase,  respectievelijk V&G-coördinator Uitvoeringsfase, belast is met het opstellen en/of aanvullen van het V&G-dossier. De opdrachtgever van een project is wettelijk verplicht de V&G-coördinator in staat te stellen het V&G-dossier te maken.

In geval van een bestaand bouwwerk waarvan nog geen V&G-dossier beschikbaar is, worden geen (wettelijke) eisen gesteld aan de opsteller ervan.
Het verdient wel aanbeveling dit te laten doen door iemand met een opleiding op veiligheidsgebied, zoals een veiligheidskundige of adviseur Veiligheid & Gezondheid.

Kennis en ervaring V&G Movares

Team V&G van Movares heeft naast ruime ervaring in het opstellen van V&G-dossiers voor verschillende opdrachtgevers (o.a. Rijkswaterstaat, ProRail, diverse Gemeenten en Provinciën), ook ervaring in het bepalen van beleid/visie en het aanbrengen van structuur omtrent het V&G-dossier principe.

Voor inhoudelijke vragen over het V&G-dossier principe kunt u contact opnemen met Team V&G van Movares (030-265 5000)