Het verkeer in Nederland verandert: de groei van de automobiliteit stagneert, er vinden verschuivingen plaats naar andere modaliteiten, milieuwetgeving stelt steeds strengere eisen en in het stedelijk gebied strijden de automobilist, de fietser en de voetganger om de beschikbare ruimte. Movares heeft de kennis in huis om deze veranderingen in te passen: vanaf het begeleiden van een initiële planfase tot aan het presenteren van verkeersplannen voor bewoners, inclusief het maken van een wegontwerp. Of het nu gaat om kleinschalige verbeteringen in de infrastructuur of het begeleiden van tenders voor grote infrastructurele ingrepen op provinciale en rijkswegen.

Optimale integratie

Samen met u kunnen wij de optimale integratie vinden tussen ruimtelijke planvorming, particulier vervoer, openbaar vervoerontsluiting en ketenmobiliteit en de ondergrond. Vaak door slimme combinaties te maken met auto’s, openbaar vervoer, de fiets, P&R ,en parkeren en ketenmobiliteit. Movares heeft ruime ervaring op dit gebied. Net als met duurzame mobiliteitsvormen zoals elektrisch rijden. We weten een weg verkeersveilig in te richten, met oog voor fietsers en voetgangers, openbaar vervoer en (vracht)auto’s en de ruimtelijke kwaliteit. We kunnen u helpen de verkeersstructuur bij een ontwikkellocatie vorm te geven zodat het verkeer hindervrij en veilig kan doorstromen en op knooppunten aansluit op andere vervoersmodaliteiten (ketenmobiliteit).

Simulaties en verkeersmodellen

Als onderbouwing voor uw beleid gebruiken wij verkeersmodellen en simulaties (Vissim, Cocon, FOSIM). We hebben alle deeldisciplines in huis voor een goede afweging van alternatieven en een omschrijving van de effecten. Dit geldt voor aspecten als verkeer en verkeersveiligheid, maar ook voor ontwerp, ecologie, geluid, lucht, landschap, water, stedenbouw en landschap. Zeker in het kader van het uitvoeren van milieu effect rapportages (MER) en het opzetten van (ontwerp) tracé besluiten (OTB) is dit zeer nuttig.

Wij zetten onze kennis en expertise graag in voor:

• het opstellen van mobiliteitsvisies,
• gebiedsontwikkeling en ruimtelijke inrichting,
• het ontwerpen van complexe verkeers- en vervoersknooppunten.