De elektriciteitssector is sterk in beweging, zowel onder invloed van de toenemende vraag naar energie als door de hoge ambities de CO2-uitstoot te verlagen. Centrale fossiele opwekking wordt meer en meer vervangen door duurzame en veelal lokale energieproductie op basis van wind en zon met als kenmerk weersafhankelijk opwekking. Ook stellen energiegebruikers hogere eisen aan de prestaties van elektriciteitsnetten en verandert het gebruik van het energievoorzieningensysteem door technologische innovaties in de hele keten van productie, transport en consumptie van elektrische energie. Daarnaast zal de energietransitie en behoorlijke toename van belasting op het elektriciteitsvoorzieningensysteem betekenen, bijvoorbeeld door de toename van elektrisch vervoer of de behoefte aan alternatieven voor aardgas. Al deze geschetste ontwikkelingen zullen een stevige impact hebben op de huidige elektriciteitsnetwerken.

Netwerkontwikkeling
Onze adviseurs ondersteunen netwerkbedrijven, marktpartijen en overheden bij de realisatie en instandhouding van energienetten. We doen dat zowel op technisch, financieel als organisatorisch vlak. Op strategisch niveau helpen we mee bij de totstandkoming van uw energievisie voor de toekomst, maar we maken ook concreet hoe uw visie vertaald kan worden naar de dag van morgen. Daartoe voeren wij risicoanalyses, simulaties en netstudies uit waarbij uw bedrijfswaarden en doelstellingen een belangrijk uitgangspunt vormen. Samen met u zoeken wij de balans tussen prestaties, risico’s en kosten van uw energievoorzieningensysteem. Een belangrijk aspect voor energievoorzieningensystemen is dat er naast de techniek tevens aandacht is voor vraagstukken zoals ruimtelijke inpassing (Omgevingswet!) en (stedelijke) architectuur. Onze adviseurs werken in nauwe samenwerking met verschillende disciplines die belangrijke randvoorwaarden vormen voor de realisatie van het uiteindelijke energiesystemen. Movares verbindt!

Referentievoorbeelden:

  • Netbeheer Nederland: Impact en Laadstrategie Elektrisch Wegvervoer
  • Vereniging van Nederlandse Gemeenten: Ondersteuning energietransitie
  • Stedin/Enexis/Enduris: Optimalisatie inzicht in PV voor regionaal netbeheer
  • Directie Vastgoed & Campus, Universiteit Utrecht: 4600 zonnepanelen op daken Uithof
  • TenneT: Netstudie voor normering voor snelle spanningsvariaties
  • Centre of Expertise Smart Sustainable Cities: Lid Programmaraad
  • NEN-NEC: Voorzitter normcommissie Elektrische Voortuigen, lid normcommissie Systeemaspecten en lid normalisatieplatform Smart Grids
  • Smart Energy Nederland: Oprichter netwerkgroep en organisator themamiddagen