De bescherming van soorten en natuurgebieden is in Nederland per wet geregeld. Dit zijn de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet. Onze ecologen zijn op de hoogte van de meest recente natuurwetgeving. Wij kunnen u hierdoor adequaat adviseren met oog voor de natuur en uw project.

Wij voeren ecologisch onderzoek uit, van quick scan tot volledige veldinventarisaties. Vervolgens  maken wij effectanalyses en stellen plannen voor eventuele mitigatie en compensatie op. Voor effectanalyses wordt zonodig input verkregen van collega’s van bijvoorbeeld geluid of luchtkwaliteit. Indien nodig vragen wij ontheffing of vergunning aan. Ook verzorgen wij een ecologisch werkprotocol voor op de werkplaats en ecologische begeleiding tijdens de uitvoering. Door Movares in een vroeg stadium bij uw project te betrekken, zorgen wij ervoor dat er geen onnodige vertraging plaatsvindt.