Inrichting
Bij de inrichting van Nederland is natuur een belangrijk aspect. Onze specifieke kennis is ondermeer kennis over ecologische inrichting in combinatie met infrastructuur. Movares heeft bijvoorbeeld inrichtingsplannen opgesteld voor natuurvriendelijke oevers, ‘overhoeken’, ecologische verbindingszones en voor inrichting van compensatienatuur. Ook is er binnen Movares brede kennis aanwezig op het gebied van inrichting van natte gebieden, zoals in het kader voor ruimte voor de rivier. Ecologen werken hierbij zonodig samen met landschapsarchitecten en/of stedenbouwkundigen. Hierbij wordt rekening gehouden met doelsoorten, inpassing in de omgeving en mogelijkheden en wensen voor beheer. Plannen worden opgesteld van schetsontwerp tot definitief ontwerp.

Beheer
Movares heeft ruime ervaring met het opstellen van beheerplannen voor zowel de terrestrische als aquatische omgeving. Hierbij wordt rekening gehouden met beschermde natuurwaarden maar is er ook aandacht voor veiligheid, efficiëntie en kostenbesparing. Voorbeelden zijn beheerplannen voor spoor- en wegbermen maar ook visstand beheerplannen en instandhoudingsplannen voor natuurvriendelijke oevers.