Waterschappen, overheden, aannemers, projectontwikkelaars en infrastructuurbeheerders, iedere organisatie die objecten in de openbare ruimte bouwt of aanlegt, komt met water- en luchtstromingen in aanraking. Daarbij komen de meest uiteenlopende vragen naar boven: hoe kan een winkelgebied worden geoptimaliseerd zodat er zo min mogelijk windhinder is; hoe ver reikt het verspreidingsgebied van luchtvervuiling van een weg; hoe optimaliseer ik een vistrap voor vissen die behoefte hebben aan traag stromend water; wat zijn de gevolgen van een wijziging in de oever of vegetatie op de stroming van een beek of welke invloed heeft mijn project op de grondwaterstromingen in een bepaald gebied?

Elke situatie is uniek
In veel situaties is niet direct een antwoord te geven omdat elke situatie anders is. Hoewel eenvoudige standaardberekeningen wel inzicht kunnen geven in de globale gevolgen van een bepaalde ontwerpkeuze, is een optimaal ontwerp alleen mogelijk met behulp van specialistische rekenmodellen.  Met dergelijke modellen is het mogelijk om snel en efficiënt ontwerpwijzigingen door te rekenen en de gevolgen van aanpassingen te evalueren.
Met behulp van een breed scala aan softwarepakketten die stromingen doorrekenen, zijn onze specialisten in staat om vrijwel alle situaties door te rekenen. Wij gebruiken hiervoor zogenaamde CFD-pakketten, software die in staat is om stromingen door te rekenen. Voorbeelden van dergelijke pakketten zijn CFX, Waqua, Delft3D en Sobek. Eenvoudiger stromingsmodellen worden vaak doorgerekend met behulp van Matlab.
Movares heeft ervaring met berekeningen, simulaties en advisering over onder meer de volgende onderwerpen:

  • Wind- en luchtstromingen en windhinder in de gebouwde omgeving;
  • Water waterstromingen, bijvoorbeeld bij sluiskolken en vistrappen, stroming rond haven- en riviermonden en grondwater- en pijpstromingen;
  • Milieu, luchtkwaliteit en (verspreiding van) vervuiling;
  • Grondwaterstromingen.

Door nauwe samenwerking met andere disciplines binnen Movares  bieden onze specialisten u een integraal advies waarmee u als opdrachtgever in staat bent om een optimaal ontwerp te realiseren.

Klik hier voor een animatie van de windbelasting op een hoogspanningslijn: Windbelasting op hoogspanningslijn