In situaties waarin gebouwen een hoge geluidbelasting ondervinden, zullen vaak geluidisolerende maatregelen aan de gevels getroffen dienen te worden. Hierbij kan gedacht worden aan het toepassen van geluidgedempte ventilatievoorzieningen, het aanbrengen van speciaal glas en het verzwaren van paneel- en dakconstructies. De gevels dienen zodanig te worden opgebouwd, dat voldaan wordt aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan de karakteristieke geluidwering en/of aan binnenniveaus in geluidgevoelige ruimten.

Bij het bepalen van de geluidwerende voorzieningen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de opdrachtgever, de bewoners en van bijvoorbeeld monumentenzorg of een welstands-commissie. Tevens wordt aandacht besteed aan andere bouwfysische aspecten, zoals ventilatie.

Daarnaast kunnen de kosten van de geluidwerende voorzieningen worden berekend en kan Movares optreden als directievoerder bij de uitvoering. Zo nodig kan door geluidmetingen het resultaat worden gecontroleerd.