Een onderdeel van een integraal geluidadvies zijn geluidmetingen. Geluidmetingen zijn vaak een aanvulling of toetsing van geluidberekeningen. Zo ontbreekt veelal gedetailleerde akoestische informatie over kunstwerken, zoals stalen (spoor)bruggen. De zogenaamde brugtoeslag dient in de praktijk te worden gemeten. De resultaten van de geluidmetingen dienen vervolgens weer als uitgangspunt voor nadere berekeningen met computermodellen.

Andere spoor- gerelateerde geluidmetingen die door onze geluidsspecialisten worden uitgevoerd zijn gericht op bijvoorbeeld de effectiviteit van geluidschermen, de akoestische eigenschappen van bijzondere baanconstructies, geluidhinder op en rond emplacementen.

Het kan van belang zijn om geluidmetingen over langere tijd uit te voeren. Bij onderzoeken naar geluiduitbreiding in de omgeving zal het omgevingsgeluid (achtergrondgeluidniveau) gemeten moeten worden Hiervoor hebben we een speciale (buiten)meetopstelling, deze is specifiek geschikt voor Noise Monitoring en kan over langere meetperiodes functioneren.

Verder kunnen metingen worden uitgevoerd in het kader van bouwlawaai (zoals optredende geluidniveaus), ruimteakoestiek (o.a. nagalmtijden), de geluidwering van gevels en industrielawaai (geluidvermogens e.d.).
De geluidmetingen worden vanzelfsprekend geheel uitgevoerd conform de vigerende meetvoorschriften en normen.

Referentieprojecten:
• HSL achtergrondmetingen
• Betuwelijn, evaluatie MER
• lange duurmetingen op spoorwegemplacementen
• Passagemetingen in het kader van Footprint
• Meten van de geluidwering van woningen nabij A4, A12, A58, alsmede HSL.