De ruimte is ons land is beperkt. Voor het wijzigen of aanleggen van hoogspanningssystemen, voeding- en tractiesystemen en/of buisleidingen gelden dan ook strenge regels. De impact van hoogspanningssystemen op omliggende infrastructuur of objecten dient zo beperkt mogelijk blijven. Om ervoor te zorgen dat er geen onveilige situaties ontstaan tijdens een renovatie, opwaardering of nieuwbouw, wordt voor aanvang van de werkzaamheden een zogenaamde EMC beïnvloedingsstudie gedaan, een onderzoek naar verschillende vormen van beïnvloeding. Wij hebben een methodiek ontwikkeld waarmee wij de beïnvloeding, conform de geldende normen, efficiënt en nauwkeurig kunnen bepalen en u kunnen adviseren over de mogelijke maatregelen om beïnvloeding te mitigeren.

Stappenplan NEN3654 verwerkt in de EMC-beïnvloedingsonderzoek

Om de veiligheid te waarborgen en schade aan objecten en systemen van derden te voorkomen, moet het beïnvloedingsonderzoek voldoen aan de NEN 3654. Het stappenplan uit deze norm is de basis van onze aanpak. NEN 3654 is van toepassing op buisleidingen en hoogspanningssystemen, met name hoogspanningslijnen, -kabels, -stations en tractie-energievoorzieningssystemen voor het spoor, die zich in elkaars nabijheid bevinden of worden geprojecteerd. Voor hoogspanningssystemen met (50Hz) wisselstroom geeft deze norm de uitgangspunten en maatregelen en worden stappen voorgeschreven die doorlopen dienen te worden.

Beïnvloedingsonderzoek op andere objecten

De methodiek die in NEN 3654 wordt beschreven kan ook worden toegepast op het bepalen van mogelijke beïnvloeding op andere objecten zoals kabels, bovengrondse objecten, percelen en (elektrische) apparatuur. De beïnvloedingsvormen die beschouwd worden zijn zowel EMC gerelateerde beïnvloedingsmechanismen als gevolg van magnetische velden (inductieve beïnvloeding), elektrische velden (capacitieve beïnvloeding), maar ook thermische beïnvloeding en weerstandbeïnvloeding door potentiaaltrechters. Het is van belang om vooraf beïnvloedingsberekeningen te maken. Hiermee voorkomen we nare verrassingen.

 

Inventarisatie van objecten

In de eerste stappen voeren we een inventarisatie uit, onder meer op basis van KLIC en overige data zoals BAG, BGT, DTB en kadaster. Voor een eenvoudige beïnvloedingsstudie levert deze inventarisatie al gauw enkele duizenden objecten op. Op basis van normcriteria en kenmerken van het hoogspanningssysteem maken we een steeds verdere schifting van objecten die mogelijk worden beïnvloed. Onze methode is inclusief en volledig. Zo voorkomen we dat bepaalde stakeholders over het hoofd worden gezien en u later voor vervelende verrassingen komt te staan.

Modellering in simulatieprogramma

Wij bieden u ook de volledige modellering en detailberekeningen aan van de daadwerkelijke beïnvloeding en stellen op basis hiervan zonodig mitigerende maatregelen voor.

De berekening van de specifieke magneetveldzones voeren wij uit met het door ons in-huis ontwikkelde simulatieprogramma SimspoG. Wij zijn hiermee door het RIVM erkend als bureau dat ervaring heeft met complexe zoneberekeningen.

Afstemming met alle partijen

Onze adviseurs kijken samen met u naar de uitkomsten. Wij hebben een team van specialisten die voor u het contact verzorgen evenals de afstemming met alle partijen voor het verkrijgen van de juiste uitgangspunten. Dit team werkt volledig transparant en volgens de KanBan-methodiek, een toonaangevende Agile-methode. Zo bereiken we overeenstemming over de daadwerkelijk te nemen maatregelen en het opstellen van de stakeholderrapporten. Tot slot dragen we zorg voor de continuïteit tot het traject volledig is afgerond.

Hoogspanningsverbinding in de nabijheid van het spoor

Wanneer een hoogspanningsverbinding wordt aangelegd in de nabijheid van de spoorinfrastructuur moet rekening worden gehouden met de elektromagnetische beïnvloeding van de hoogspanningsverbinding. Voor beïnvloeding van ProRail-systemen schrijft ProRail een andere norm voor, namelijk de RLN00398. Deze gaat uit van andere bedrijfssituaties van de hoogspanningssystemen en is vooral gericht op het beleid rond elektromagnetische beïnvloeding van hoogspanningsverbindingen. Ook deze norm is onderdeel van onze dienstverlening.

Meer weten over onze EMC beïnvloedingsstudies?

Onze adviseurs staan u graag te woord over een geschikte aanpak voor uw organisatie. Neem gerust contact op!