Aanbesteden begint met de keuze voor een procedure en daarna het opstellen van criteria voor prekwalificatie, selectie en gunning.

 

Aanbestedingsdocument opstellen

Movares draagt zorg voor de productie van een set aanbestedingsdocumenten, die past bij de contractvorm, vigerende wet- en regelgeving en eventueel via (duurzame) EMVI-criteria tegemoetkomt aan het selecteren van de juiste aannemer.

 

Aanbesteding begeleiden

Indien gewenst, worden niet louter de aanbestedingsdocumenten geproduceerd maar kan Movares  het gehele aanbestedingsproces uitvoeren tot en met contractsluiting met de gewenste partij. Wanneer dit voor uw project meerwaarde biedt, helpen wij u een concurrentiegerichte dialoog of onderhandelingsprocedure te doorlopen.

Ook bij duurzaam aanbesteden kan Movares een rol vervullen. Duurzaam aanbesteden oftewel  ‘het toepassen van milieuaspecten en sociale aspecten in alle fasen van het inkoopproces zodat dit uiteindelijk leidt tot de daadwerkelijke levering van een product, dienst of werk dat aan deze milieuaspecten en sociale aspecten voldoet’ is behalve een eis van steeds meer overheidsinstanties ook een speerpunt van Movares.