Constructieve Waterbouw

Een groot aantal natte kunstwerken in Nederland is theoretisch aan het einde van hun levensduur. Deze natte kunstwerken zoals sluizen, stuwen, gemalen en kade- en oeverconstructies zijn gebouwd met een verwachte levensduur van 100 jaar. Door veranderende omstandigheden als meer en zwaarder verkeer, degraderen de kunstwerken mogelijk sneller dan verwacht. Movares voert integrale analyses uit om te onderzoeken of de kunstwerken inderdaad niet meer voldoen aan de huidige eisen.

Door de combinatie van waterbouwkundige, mechanisch/elektrische en nautische kennis van natte kunstwerken kunnen wij het totale pallet aanbieden dat nodig is om een ontwerp te maken en advies te geven voor renovatie of vervanging.

Assetmanagement

Assetmanagement helpt om natte en beweegbare kunstwerken te realiseren en te beheren, met optimale prestaties waarbij de risico’s worden beheerst tegen aanvaarbare investerings- en onderhoudskosten. Welke prestaties moet een systeem leveren? Welke gevolgen hebben ontwerpkeuzes voor het onderhoud op de langere termijn? Wat is een doeltreffende aanpak om het aantal storingen te verminderen? Complexe maar concrete vragen waarmee u als eigenaar of beheerder van infrastructuur dagelijks bezig bent. Gericht Assetmanagement ondersteunt u bij het onderzoeken en beantwoorden van die vragen. Movares heeft ruime ervaring met assetmanagement van uiteenlopende natte en beweegbare kunstwerken

Hydraulisch modelleren

Met behulp van CFD-modellen (Computational Fluid Dynamics) brengt Movares de waterstroming in vispassages in beeld. De resultaten van deze simulaties kunnen onze adviseurs koppelen aan een visgedragsmodel, zodat we de effectiviteit van de vispassage voor verschillende vissoorten kunnen bepalen. Aan de hand van de resultaten wordt automatisch een ontwerp gegenereerd van een visvriendelijke passage die vervolgens daadwerkelijk wordt geprint. CFD-modellen hebben we ook ingezet voor het ontwerp van het nivelleersysteem van de Nieuwe Sluis Terneuzen. Movares is gevraagd mee te helpen aan het vormgeven van de omloopriolen. Aangetoond moest worden dat het ontwerp voldeed aan de vrij strenge eisen die de opdrachtgever (Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie) stelde. Met behulp van CFD berekeningen hebben we kunnen aantonen dat het innovatieve ontwerp daadwerkelijk en aantoonbaar voldeed

Computational design

De combinatie van moderne ontwerpsoftware en digitale productietechnieken maakt het mogelijk om vormvrije en efficiënte ontwerpen te maken die vaak ook digitaal geprint kunnen worden. De ontwikkelingen in software en ICT maken het steeds interessanter om deze vorm van ontwerpoptimalisatie ook toe te passen in de bouw van natte kunstwerken. Met deze integrale ontwerpwijze vinden het ontwerp- en engineeringtraject geïntegreerd plaats. Dit levert een efficiënter en sneller ontwerpproces op en leidt in veel gevallen ook tot materiaalreductie (duurzaamheid). Een mooi voorbeeld hiervan zijn geprinte vispassages voor diverse waterschappen en parametrische ontwerpen van remmingwerken voor het team Multiwaterwerk van Rijkswaterstaat.

Afgekeurde kunstwerken in waterkeringen

Nederland toetst sinds 1996 periodiek of de primaire keringen aan de veiligheidsnormen voldoen. Voor keringen die volgens de Landelijke Rapportage Toetsing om nader onderzoek vragen, is een Verlengde Derde Toetsing gestart. In deze derde toetsronde zijn veel waterkerende kunstwerken afgekeurd. Dit zorgt voor een forse opgave in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Door diverse (pilot)projecten voor Rijkswaterstaat en de waterschappen heeft Movares ruime kennis van en ervaring met het beoordelingsinstrumentarium WBI-2017, wat nodig is voor een efficiënte, slimme aanpak van deze opgave.

Haven van de toekomst

De meeste binnenhavens fungeren als alleenstaande havens met een beperkt verzorgingsgebied. Naar verwachting gaan de binnenhavens in de toekomst meer samenwerken, waardoor de individuele binnenhavens zich zullen specialiseren. Dit zorgt voor een hoger serviceniveau. Daarnaast zullen er door introductie van Smart Mobility zelfvarende schepen komen die zelfstandig goederen kunnen transporteren en ‘slimme’ oplossingen, zoals drijvende afmeerconstructies, mobiele kadeconstructies en een flexibele haveninrichting. Door de energietransitie en de regulering van broeikasgassen, zal de zware industrie in de binnenhavens verminderen. Binnenhavens worden compacter en er ontstaat ruimte voor een andere invulling van het havengebied zoals wonen en recreëren. Ook de klimaatverandering heeft invloed. Binnenhavens liggen immers vaak in een onbeschermd gebied aan de waterwegen, waardoor ze niet beschermd zijn tegen extreme waterstanden. Door de veranderende neerslagpatronen zullen de hydraulische waterstanden op de binnenwateren veranderen. Willen we binnenhavens ook in de toekomst optimaal laten functioneren, dan zijn doordachte maatregelen nodig.